Екзаменаційні (залікові) питання

1.      Предмет та функції економічної теорії

2.      Методи і способи економічного дослідження

3.      Економічні закони і категорії

4.      Поняття та функції грошей.

5.      Грошовий обіг та його закони

6.      Грошова система та її елементи

7.      Типи грошових систем

8.      Фактори виробництва, їх види, роль.

9.      Суспільний поділ праці як обособлення різних видів праці. (класифікація поділу праці за вертикальним рівнем народногосподарської структури, організаційно-економічними формами, сферами суспільного виробництва)

10.  Суспільний продукт як результат економічної діяльності

11.  Форми суспільного продукту (матеріальний та нематеріальний продукт, матеріальні та нематеріальні послуги, предмети споживання та засоби виробництва)

12.  Умови формування ринку

13.  Основні категорії ринку

14.  Закони ринку

15.  Конкуренція

16.  Монополізація ринку

17.  Підприємницька діяльність: умови, зміст, принципи,

18.  Об’єкти і суб’єкти підприємства. Вид, форми (одноосібне, партнерство, корпорація), функції підприємництва

19.  Економічно-правові основи розвитку підприємств в Україні

20.  Основні моделі ринку

21.  Особливості ринку досконалої конкуренції

22.  Особливості ринку монополістичної конкуренції

23.  Олігополістична структура ринку

24.  Монополістичний ринок та шляхи його виникнення

25.  Сутність домогосподарства

26.  Економічна роль домогосподарства

27.  Сімейний бюджет: структура доходів та їх використання

28.  Використання сімейних доходів

29.  Сутність суспільного відтворення і його основні моменти

30.  Кругообіг доходів і витрат

31.  Економічне зростання і економічний розвиток. Типи економічного зростання

32.  Глобальні проблеми зростання економіки в Україні

33.  Суть і тенденції розвитку світового господарства

34.  Міжнародна торгівля та світовий ринок

35.  Міжнародна економічна інтеграція та необхідність включення економіки України в систему світового господарства

36.  Економічні аспекти глобальних проблем. Суть глобальних проблем сучасності

37.  Сучасні форми прояву та можливості розв'язання глобальних проблем людства

38.  Система економічних відносин та її елементи (соціально-економічні, організаційно-економічні, техніко-економічні відносини)

39.  Власність (сутність з економічної та юридичної точки зору, місце в економічній системі відносин, вплив на соціальні та економічні процеси)

40.  Об’єкти і суб’єкти власності. Типи, форми та види власності

41.  Тенденції у розвитку відносин власності в Україні і світі

42.  Класифікація видів ринків (за видами товарної маси, місцезнаходженням, соціальною направленістю, характеристикою покупців)

43.  Ринок предметів споживання, його роль в задоволенні потреб людей

44.  Ринок виробничих ресурсів (земля, робоча сила, засоби виробництва, особливості формування попиту, пропозиції і ціни)

45.  Фінансовий ринок, його елементи.

46.  Інфраструктура ринку і її роль в організації і регулюванні відносин між суб’єктами ринкових відносин

47.  Сутність підприємства, принципи його діяльності. Життєвий цикл підприємства. Функції підприємства (економічні, соціальні)

48.  Класифікація видів підприємств (за формами власності, видами діяльності, організаційними формами, масштабами діяльності). Малі, середні та крупні підприємства, форми їх економічної інтеграції (субпідрядне виробництво, лізинг, венчурне співробітництво, франчайзинг)

49.  Види підприємств в Україні

50.  Сімейний бюджет: доходи – видатки. Дефіцит сімейного бюджету, шляхи його подолання

51.  Показники рівня та якості життя населення (поняття про прожитковий мінімум та прожитковий споживчий бюджет)

52.  Державна політика, формування індивідуальних доходів в Україні

53.  Еволюція поглядів на роль держави в економічному житті. Економічні і соціальні функції держави. Основні форми державного регулювання, його об’єкти і важелі

54.  Фіксальна політика держави. Податкова політика і податкова система. Види податків

55.  Державний бюджет: доходи і видатки. Бюджетний дефіцит, шляхи його подолання

56.  Державний борг: суть, види, причини виникнення

57.  Проблеми державного регулювання національної економіки в Україні

58.  Виникнення і сутність глобальних проблем. Класифікація за сферами прояву

59.  Глобальні проблеми у сфері відносин між країнами та шляхи їх вирішення

60.  Глобальні проблеми у сфері взаємодії природи та суспільства, шляхи їх вирішення

61.  Роль міжнародного співробітництва у розв’язанні глобальних проблем

62.  Поняття потреби

63.  Класифікація потреб

64.  Виробничі ресурси і можливості

65.  Соціально-економічна ефективність

66.  Економічна система

67.  Класифікація економічних систем

68.  Особливості економічної системи України

69.  Поняття натурального виробництва

70.  Товарне виробництво

71.  Товар

72.  Закон вартості

73.  Форми вартості

74.  Структура грошової маси

75.  Гроші

76.  Капітал

77.  Витрати підприємства

78.  Валовий дохід і прибуток підприємства

79.  Аграрне виробництво

80.  Землеволодіння і землекористування

81.  Земля як товар

82.  Аграрна реформа в Україні

83.  Особливості ринку факторів виробництва

84.  Особливості ринку праці

85.  Ринок капіталу

86.  Інвестиції та попит на них

87.  Оптимальний план споживання

88.  Попит

89.  Пропозиція

90.  Методи обчислення суспільного продукту

91.  Національне багатство

92.  Економічна рівновага

93.  Середні та малі цикли

94.  Довгі хвилі та їх вплив на виробництво

95.  Проблеми циклічних коливань

96.  Трудовий потенціал

97.  Зайнятість населення

98.  Інфляція і зайнятість населення

99.  Сучасні міжнародні економічні відносини

100.     Міжнародна торгівля

101.     Міжнародна міграція

102.     Валютні відносини на міжнародному ринку