5.03060101 «Організація виробництва»

Тема № 1. результати виробництва.

(2 години)

План:         

1.      Суспільний продукт

2.      Форми суспільного продукту

Методичні рекомендації.

Суспільний продукт як результат економічної діяльності.

Форми суспільного продукту: матеріальний продукт, матеріальні послуги, нематеріальний продукт, нематеріальні послуги. Предмети споживання та засоби виробництва, їх роль у задоволенні суспільних потреб.

Питання для самоконтролю.

1.      Що таке суспільне виробництво?

2.      Які вам відомі форми суспільного виробництва?

3.      В чому суть споживання?

4.      Що таке нематеріальні блага?

 

Тема № 2. Економічна система суспільства.

(4 години)

План: 

  1. Економічна система
  2. Класифікація економічних систем
  3. Особливості економічної системи України

Методичні рекомендації.

Економічна система як базис суспільного життя.

Сутність та елементи економічної системи (продуктивні сили, економічні відносини, господарський механізм). Взаємодія елементів економічної системи та джерела її саморозвитку.

Класифікація економічних систем за технологічним способом виробництва, домінуючою формою власності на засоби виробництва, способом управління і координації економічної діяльності. Ринкова, командно-адміністративна, змішана та перехідна економічні системи.

Особливості розвитку економічної системи в Україні..

Питання для самоконтролю

1.      Що таке економічна система?

2.      Які виділяють елементи економічної системи?

3.      В чому сутність взаємодії елементів економічної системи і саморозвитку?

4.      Дайте основну класифікацію економічної системи

5.      В чому особливості розвитку української економічної системи?

 

Тема № 3. об’єкти і суб’єкти власності.

(2 години)

План: 

1.      Об’єкти і суб’єкти власності

2.      Тенденції розвитку власності

Методичні рекомендації.

Об'єкти та суб'єкти власності. Типи, форми та види власності. Тенденції у розвитку відносин власності в Україні та світі.

Питання для самоконтролю

1.      Що таке об’єкт власності?

2.      Хто є суб’єктом власності??

3.      Які тенденції розвитку власності ви вбачаєте на Україні?

4.      Визначте світові тенденції розвитку власності?

 

Тема № 4. Форми організації суспільного виробництва.

(2 години)

План: 

1.     Поняття натурального виробництва

2.     Товарне виробництво

3.     Товар

4.     Закон вартості

Методичні рекомендації.

Натуральне виробництво: сутність, риси, історичні межі.

Товарне виробництво: причини виникнення, сутність і риси. Проста та розвинені форми товарного виробництва,

Товар і його властивості Конкретна і абстрактна праця. Величина вартості товару та фактори, що її визначають. Індивідуальна і суспільна вартість товару.

Альтернативні теорії вартості і ціни.

Закон вартості, його сутність і функції.

Питання для самоконтролю.

1.      В чому сутність натурального виробництва?

2.      В чому причини виникнення та риси товарного виробництва?

3.      Які властивості товару?

4.      В чому виявляється величина вартості товару?

5.      Яка сутність альтернативної теорії вартості і ціни?

6.      В чому суть закону вартості?

 

Тема № 5. Товарно-грошові відносини.

(4 години)

План:

1.      Форми вартості

2.      Структура грошової маси

3.      Гроші

Методичні рекомендації.

Розвиток форм вартості та виникнення грошей. Сутність грошей та їх роль у товарному виробництві. Еволюція грошової маси. Структура сучасної грошової маси.

Функції грошей. Грошовий обіг та його закони. Грошова система та її елементи. Типи грошових систем.

Питання для самоконтролю.

1.      Як проходить розвиток форм вартості?

2.      В чому сутність грошей?

3.      Як проходила еволюція грошової маси?

4.      Яка структура сучасної грошової маси?

5.      Які функції виконують гроші?

6.      В чому суть грошового обігу?

7.      Які вам відомі типи грошових систем?

 

Тема № 6. структура ринку.

(4 години)

План:

1.    Ринок виробничих відносин

2.    Фінансовий ринок

3.    Ринок предметів споживання

Методичні рекомендації.

Класифікація видів ринків за видами товарної маси, місцезнаходженням, соціальною направленістю, характеристикою покупців тощо.

Ринок предметів споживання та його роль у задоволенні особистих потреб людей.

Ринок виробничих ресурсів: землі, робочої сили, засобів виробництва, особливості формування попиту, пропозиції і ціни.

Фінансовий ринок, його складові елементи..

Питання для самоконтролю.

1.     Які вам відомі види ринків?

2.     В чому сутність ринку споживання?

3.     Охарактеризуйте сутність ринку виробничих ресурсів

4.     В чому сутність фінансового ринку?

 

Тема № 7. Життєвий цикл підприємства.

(2 години)

План:

1.     Структура підприємства

2.     Функції підприємства

Методичні рекомендації.

Сутність підприємства, принципи його діяльності. Життєвий цикл підприємства.

Функції підприємства: економічні і соціальні.

Питання для самоконтролю.

1.      В чому сутність підприємства?

2.      Які принципи діяльності підприємства?

3.      Який життєвий цикл підприємства?

4.      Які функції виконує підприємство?

Тема № 8. прибуток підприємства.

(2 години)

План:

1.      Капітал

2.      Витрати підприємства

3.      Валовий дохід і прибуток підприємства

Методичні рекомендації.

Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Основний і оборотний капітал. Кругообіг і оборот виробничого капіталу. Амортизація.

Витрати підприємства: сутність та класифікація ( явні і неявні, внутрішні і зовнішні, постійні і змінні, витрати виробництва і витрати обігу). Сукупні, середні і граничні витрати. Собівартість і її структура. Шляхи зниження собівартості.

Валовий дохід і прибуток підприємства. Види прибутку: прибуток від реалізації, позареалізаційний прибуток, балансовий прибуток, чистий прибуток. Показники прибутковості підприємства та шляхи їх підвищення..

Питання для самоконтролю.

1.      В чому сутність капіталу?

2.      Яка дія кругообігу і обігу виробничого капіталу?

3.      Яка існує класифікація витрати підприємства?

4.      Які існують шляхи зниження собівартості?

5.      Які вам відомі валові прибутки?

6.      В чому сутність показників прибутку підприємства?

 

Тема № 9. аграрне виробництво

(4 години)

План:

1.      Аграрне виробництво

2.      Землеволодіння і землекористування

3.      Аграрна реформа в Україні

Методичні рекомендації.

Аграрне виробництво, його особливості. Організаційні форми підприємництва в аграрному секторі.

Форми землеволодіння і землекористування. Орендна форма землекористування і рентні відносини. Форми земельної ренти (абсолютна, диференціальна, монопольна), причини їх виникнення, джерела сплати.

Сутність сучасної аграрної реформи в Україні та особливості розвитку сільськогосподарського підприємництва.

 

Питання для самоконтролю.

1.     Що таке аграрне виробництво?

2.     Які вам відомі організаційні форми підприємств і аграрному секторі?

3.     Що таке земельна рента?

4.     Як формується ціна на землю?

5.     Які вам відомі форми земельної ренти?

6.     В чому сутність аграрної реформи в Україні?

 

 

Тема № 10. Підприємство на ринку факторів виробництва.

(4 години)

План:

1.      Особливості ринку факторів виробництва

2.      Особливості ринку праці

3.      Ринок капіталу

4.      Інвестиції та попит на них

Методичні рекомендації.

Особливості ринку факторів виробництва, його об'єкти і суб'єкти. Основні чинники, що впливають на поведінку підприємства на ринку факторів виробництва.

Особливості ринку праці, його об'єкти і суб'єкти. Заробітна плата як ціна товару, робоча сила. Рівні заробітної плати (мінімальний, галузевий, середній, диференційований, за пропозицію виключного трудового ресурсу). Залежність рівня заробітної плати від моделі ринку праці.

Ринок капіталів, його суб'єкти і об'єкти. Структура ринку капіталів.

Поняття про інвестиції та інвестиційний попит. Позичковий відсоток - ціна капіталу як товару, основні чинники, що його визначають. Інвестиційне рішення підприємства.

Питання для самоконтролю.

1.      Об’єкти та суб’єкти ринку факторів виробництва

2.      Які є основні чинники впливу на поведінку підприємства?

3.      Хто є суб’єктом і об’єктами ринку праці?

4.      Які вам відомі рівні заробітної плати?

5.      Яка структура ринку капіталу?

6.      Що таке інвестиційний попит?

7.      В чому сутність інвестиційного рішення?

 

 

Тема № 11. Оптимальний план споживання.

(2 години)

План:

1.      Оптимальний план споживання

2.      Попит

3.      Пропозиція

Методичні рекомендації.

Оптимальний план споживання.

Попит домогосподарства і основні чинники, що його визначають (доходи, ціни, ступінь задоволення потреб, розміри майна тощо), Дохідна та цінова еластичність попиту. Перехресна еластичність. Класифікація благ відповідно до реакції попиту (нормальні, блага нижчої якості, комплектарні, блага-замінники).

Пропозиція домогосподарства та основні чинники, що її визначають (рівень заробітної плати, вільний час). Варіанти пропозиції домогосподарством трудового ресурсу..

Питання для самоконтролю.

1.      Який оптимальний план споживання?

2.      Які є основні чинники попиту домогосподарства?

3.      В чому сутність перехресної еластичності?

4.      Яка вам відома класифікація благ?

5.      В чому полягає основа пропозиції домогосподарства?

6.      Які вам відомі варіанти пропозиції?

 

 

Тема № 12. сімейний бюджет.

(2 години)

План:

1.      Сімейний бюджет

2.      Показники рівня життя населення

Методичні рекомендації.

Сімейний бюджет: доходи - видатки. Дефіцит сімейного бюджету, шляхи його подолання.

Показники рівня та якості життя населення. Поняття про прожитковий мінімум та прожитковий споживчий бюджет.

Питання для самоконтролю.

1.      Які сімейні видатки?

2.      Які сімейні доходи?

3.      В чому полягає дефіцит сімейного бюджету?

4.      Якій прожитковий мінімум?

 

Тема № 13. економічне зростання.

(2 години)

План:

1.      Економічне зростання

2.      Глобальні проблеми зростання

Методичні рекомендації.

Економічне зростання: суть, цілі, фактори. Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Основні моделі рівноважного економічного зростання в сучасній економічній теорії.

Глобальні проблеми зростання економіки України.

Питання для самоконтролю.

1.      Що таке економічне зростання?

2.      Які вам відомі типи економічного зростання?

3.      Охарактеризуйте основні моделі економічного зростання

4.      В чому суть глобальних проблем зростання в Україні?

 

Тема № 14. національне багатство

(2 години)

План:

1.      Методи обчислення суспільного продукту

2.      Національне багатство

Методичні рекомендації.

Методи обчислення та показники суспільного продукту: сукупний суспільний продукт, проміжний і кінцевий продукт, валовий внутрішній і валовий національний продукт, чистий суспільний продукт і національний дохід. Фонд споживання і фонд нагромадження та їх роль у розвитку національної економіки.

Національне багатство, його зміст і структура..

Питання для самоконтролю.

1.      Що таке метод обчислення суспільного продукту?

2.      Що таке проміжний та кінцевий продукт?

3.      В чому сутність фонду споживання?

4.      В чому сутність фонду нагромадження?

5.      Яка структура національного багатства?

 

Тема № 15. циклічність суспільного розвитку.

(4 години)

План:

1.      Економічна рівновага

2.      Середні та малі цикли

3.      Довгі хвилі та їх вплив на виробництво

4.      Проблеми циклічних коливань

Методичні рекомендації.

Економічна рівновага як умова стабільного розвитку національної економіки, основні форми її прояву.

Циклічність економічного розвитку. Причини циклічних коливань. Види економічних циклів.

Середні цикли як наслідок порушення рівноваги у сфері обміну. Основні  фази  середнього циклу: криза, депресія, пожвавлення, піднесення. Фізичне оновлення основних засобів виробництва матеріальна основа середнього циклу. Особливості сучасних середніх циклів.

Малі цикли та їх види. Суперечності у фінансовій сфері як причина малих циклів.

Довгі хвилі та їх вплив на структуру суспільного виробництва. Фази довгострокового циклу: низхідна та висхідна. Структурне оновлення технологічного способу виробництва - матеріальна основа довгих хвиль. Теоретичні основи проблеми довгих хвиль у сучасній економічній теорії.

Проблеми циклічних коливань у національній економіці України..

Питання для самоконтролю.

1.      Що таке економічна рівновага?

2.      Які є основні форми економічної рівноваги?

3.      Що таке циклічність економічного розвитку?

4.      В чому сутність середнього циклу?

5.      Яка особливість малого циклу?

6.      Що таке довгі хвилі?

7.      В чому проблеми циклічних коливань національної економіки України?

 

Тема № 16. державний бюджет та державний борг

(2 години)

План:

1.      Державний бюджет

2.      Державний борг

3.      Державне регулювання національної економіки

Методичні рекомендації.

Державний бюджет: доходи і видатки. Бюджетний дефіцит, шляхи його подолання.

Державний борг: суть, види, причини виникнення.

Проблеми державного регулювання національної економіки в Україні.

Питання для самоконтролю.

1.      Що таке державний бюджет?

2.      В чому суть доходів і видатків?

3.      Як вирішується бюджетний дефіцит?

4.      В чому суть державного боргу?

5.      Які вам відомі види державного боргу?

6.      Як вирішуються проблеми державного регулювання економіки України?

 

Тема № 17. закономірності розвитку світової економіки.

(4 години)

План:

1.      Сутність та основні етапи розвитку світової економіки

2.      Міжнародна економічна інтеграція

3.      Проблеми інтеграції економіки України

Методичні рекомендації.

Сутність та основні етани розвитку світової економіки, її сучасна структура.

Основні тенденції та суперечності розвитку світової економіки. Міжнародна економічна інтеграція, етапи її розвитку, основні риси. Види інтеграційних угрупувань у світі. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

Питання для самоконтролю.

1.      В чому сутність світової економіки?

2.      Які основні етапи світової економіки?

3.      Які вам відомі суперечності світової економіки?

4.      Які вам відомі види інтеграційних угрупувань у світі?

5.      Які основні проблеми інтеграції України у світову економіку?

 

 

5, 09010103 (Виробництво і переробка продукції рослинництва) 5.09010303 (Зелене будівництво і садово-паркове господарство)

Тема № 1. Економічні проблеми, виробничі можливості та ресурси.

(2 години)

План:         

1.      Поняття потреби

2.      Класифікація потреб

3.      Виробничі ресурси і можливості

4.      Соціально-економічна ефективність

Методичні рекомендації.

Потреби як спонукальний мотив економічної діяльності суспільства.

Сукупність і класифікація економічних потреб за суб'єктами, об'єктами, черговістю задоволення, ступенем реалізації.

Взаємозв'язок потреб і виробництва, потреб і споживання. Закон зростання потреб і механізм його дії.

Виробничі ресурси, їх обмеженість і проблеми раціонального використання. Сутність закону економії часу. Економічна ефективність виробництва.

Закон соціально-економічної ефективності та форми його прояву — соціальний та економічний ефект.

Питання для самоконтролю.

1.      .Що таке потреба?

2.      Яка існує класифікація потреби за суб’єктом?

3.      В чому сутність взаємозв’язку потреб і споживання?

4.      В чому сутність закону економії часу?

5.      Що таке соціальний та економічний ефект?

 

Тема № 2. Економічна система суспільства.

(2 години)

План: 

  1. Економічна система
  2. Класифікація економічних систем
  3. Особливості економічної системи України

Методичні рекомендації.

Економічна система як базис суспільного життя.

Сутність та елементи економічної системи (продуктивні сили, економічні відносини, господарський механізм). Взаємодія елементів економічної системи та джерела її саморозвитку.

Класифікація економічних систем за технологічним способом виробництва, домінуючою формою власності на засоби виробництва, способом управління і координації економічної діяльності. Ринкова, командно-адміністративна, змішана та перехідна економічні системи.

Особливості розвитку економічної системи в Україні..

Питання для самоконтролю

1.      Що таке економічна система?

2.      Які виділяють елементи економічної системи?

3.      В чому сутність взаємодії елементів економічної системи і саморозвитку?

4.      Дайте основну класифікацію економічної системи

5.      В чому особливості розвитку української економічної системи?

 

Тема № 3. Форми організації суспільного виробництва.

(2 години)

План: 

1.     Поняття натурального виробництва

2.     Товарне виробництво

3.     Товар

4.     Закон вартості

Методичні рекомендації.

Натуральне виробництво: сутність, риси, історичні межі.

Товарне виробництво: причини виникнення, сутність і риси. Проста та розвинені форми товарного виробництва,

Товар і його властивості Конкретна і абстрактна праця. Величина вартості товару та фактори, що її визначають. Індивідуальна і суспільна вартість товару.

Альтернативні теорії вартості і ціни.

Закон вартості, його сутність і функції.

Питання для самоконтролю.

1.      В чому сутність натурального виробництва?

2.      В чому причини виникнення та риси товарного виробництва?

3.      Які властивості товару?

4.      В чому виявляється величина вартості товару?

5.      Яка сутність альтернативної теорії вартості і ціни?

6.      В чому суть закону вартості?

 

Тема № 4. Товарно-грошові відносини.

(2години)

План:

1.      Форми вартості

2.      Структура грошової маси

3.      Гроші

Методичні рекомендації.

Розвиток форм вартості та виникнення грошей. Сутність грошей та їх роль у товарному виробництві. Еволюція грошової маси. Структура сучасної грошової маси.

Функції грошей. Грошовий обіг та його закони. Грошова система та її елементи. Типи грошових систем.

Питання для самоконтролю.

1.      Як проходить розвиток форм вартості?

2.      В чому сутність грошей?

3.      Як проходила еволюція грошової маси?

4.      Яка структура сучасної грошової маси?

5.      Які функції виконують гроші?

6.      В чому суть грошового обігу?

7.      Які вам відомі типи грошових систем?

 

Тема № 5. Капітал, витрати та прибуток підприємства.

(4 години)

План:

1.      Капітал

2.      Витрати підприємства

3.      Валовий дохід і прибуток підприємства

Методичні рекомендації.

Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Основний і оборотний капітал. Кругообіг і оборот виробничого капіталу. Амортизація.

Витрати підприємства: сутність та класифікація ( явні і неявні, внутрішні і зовнішні, постійні і змінні, витрати виробництва і витрати обігу). Сукупні, середні і граничні витрати. Собівартість і її структура. Шляхи зниження собівартості.

Валовий дохід і прибуток підприємства. Види прибутку: прибуток від реалізації, позареалізаційний прибуток, балансовий прибуток, чистий прибуток. Показники прибутковості підприємства та шляхи їх підвищення..

Питання для самоконтролю.

1.     В чому сутність капіталу?

2.     Яка дія кругообігу і обігу виробничого капіталу?

3.     Яка існує класифікація витрати підприємства?

4.     Які існують шляхи зниження собівартості?

5.     Які вам відомі валові прибутки?

6.     В чому сутність показників прибутку підприємства?

 

Тема № 6. Особливості підприємства в аграрному секторі

(2 години)

План:

1.     Аграрне виробництво

2.     Землеволодіння і землекористування

3.     Земля як товар

4.     Аграрна реформа в Україні

Методичні рекомендації.

Аграрне виробництво, його особливості. Організаційні форми підприємництва в аграрному секторі.

Форми землеволодіння і землекористування. Орендна форма землекористування і рентні відносини. Форми земельної ренти (абсолютна, диференціальна, монопольна), причини їх виникнення, джерела сплати.

Земля як товар. Ціна землі та чинники, що її визначають.

Сутність сучасної аграрної реформи в Україні та особливості розвитку сільськогосподарського підприємництва.

 

Питання для самоконтролю.

1.     Що таке аграрне виробництво?

2.     Які вам відомі організаційні форми підприємств і аграрному секторі?

3.     Що таке земельна рента?

4.     Як формується ціна на землю?

5.     Які вам відомі форми земельної ренти?

6.     В чому сутність аграрної реформи в Україні?

 

Тема № 7. Підприємство на ринку факторів виробництва.

(2 години)

План:

1.     Особливості ринку факторів виробництва

2.     Особливості ринку праці

3.     Ринок капіталу

4.     Інвестиції та попит на них

Методичні рекомендації.

Особливості ринку факторів виробництва, його об'єкти і суб'єкти. Основні чинники, що впливають на поведінку підприємства на ринку факторів виробництва.

Особливості ринку праці, його об'єкти і суб'єкти. Заробітна плата як ціна товару, робоча сила. Рівні заробітної плати (мінімальний, галузевий, середній, диференційований, за пропозицію виключного трудового ресурсу). Залежність рівня заробітної плати від моделі ринку праці.

Ринок капіталів, його суб'єкти і об'єкти. Структура ринку капіталів.

Поняття про інвестиції та інвестиційний попит. Позичковий відсоток - ціна капіталу як товару, основні чинники, що його визначають. Інвестиційне рішення підприємства.

Питання для самоконтролю.

1.     Об’єкти та суб’єкти ринку факторів виробництва

2.     Які є основні чинники впливу на поведінку підприємства?

3.     Хто є суб’єктом і об’єктами ринку праці?

4.     Які вам відомі рівні заробітної плати?

5.     Яка структура ринку капіталу?

6.     Що таке інвестиційний попит?

7.     В чому сутність інвестиційного рішення?

 

Тема № 8. Оптимальний план споживання.

(2 години)

План:

1.     Оптимальний план споживання

2.     Попит

3.     Пропозиція

Методичні рекомендації.

Оптимальний план споживання.

Попит домогосподарства і основні чинники, що його визначають (доходи, ціни, ступінь задоволення потреб, розміри майна тощо), Дохідна та цінова еластичність попиту. Перехресна еластичність. Класифікація благ відповідно до реакції попиту (нормальні, блага нижчої якості, комплектарні, блага-замінники).

Пропозиція домогосподарства та основні чинники, що її визначають (рівень заробітної плати, вільний час). Варіанти пропозиції домогосподарством трудового ресурсу..

Питання для самоконтролю.

1.     Який оптимальний план споживання?

2.     Які є основні чинники попиту домогосподарства?

3.     В чому сутність перехресної еластичності?

4.     Яка вам відома класифікація благ?

5.     В чому полягає основа пропозиції домогосподарства?

6.     Які вам відомі варіанти пропозиції?

 

Тема № 9. Форми суспільного прибутку в процесі відтворення

(2 години)

План:

1.     Методи обчислення суспільного продукту

2.     Національне багатство

Методичні рекомендації.

Методи обчислення та показники суспільного продукту: сукупний суспільний продукт, проміжний і кінцевий продукт, валовий внутрішній і валовий національний продукт, чистий суспільний продукт і національний дохід. Фонд споживання і фонд нагромадження та їх роль у розвитку національної економіки.

Національне багатство, його зміст і структура..

Питання для самоконтролю.

1.     Що таке метод обчислення суспільного продукту?

2.     Що таке проміжний та кінцевий продукт?

3.     В чому сутність фонду споживання?

4.     В чому сутність фонду нагромадження?

5.     Яка структура національного багатства?

 

Тема № 10. Економічна рівновага і циклічність суспільного розвитку.

(2 години)

План:

1.     Економічна рівновага

2.     Середні та малі цикли

3.     Довгі хвилі та їх вплив на виробництво

4.     Проблеми циклічних коливань

Методичні рекомендації.

Економічна рівновага як умова стабільного розвитку національної економіки, основні форми її прояву.

Циклічність економічного розвитку. Причини циклічних коливань. Види економічних циклів.

Середні цикли як наслідок порушення рівноваги у сфері обміну. Основні  фази  середнього циклу: криза, депресія, пожвавлення, піднесення. Фізичне оновлення основних засобів виробництва матеріальна основа середнього циклу. Особливості сучасних середніх циклів.

Малі цикли та їх види. Суперечності у фінансовій сфері як причина малих циклів.

Довгі хвилі та їх вплив на структуру суспільного виробництва. Фази довгострокового циклу: низхідна та висхідна. Структурне оновлення технологічного способу виробництва - матеріальна основа довгих хвиль. Теоретичні основи проблеми довгих хвиль у сучасній економічній теорії.

Проблеми циклічних коливань у національній економіці України..

Питання для самоконтролю.

1.     Що таке економічна рівновага?

2.     Які є основні форми економічної рівноваги?

3.     Що таке циклічність економічного розвитку?

4.     В чому сутність середнього циклу?

5.     Яка особливість малого циклу?

6.     Що таке довгі хвилі?

7.     \в чому проблеми циклічних коливань національної економіки України?

 

Тема № 11. Зайнятість, безробіття та інфляція

(2 години)

План:

1.     Трудовий потенціал

2.     Зайнятість населення

3.     Інфляція і зайнятість населення

Методичні рекомендації.

Поняття про трудовий потенціал та трудові ресурси.

Зайнятість населення, її види та показники. Форми залучення населення до економічної діяльності.

Безробіття: суть, види, показники. Форми безробіття (добровільне, фрикційне, вимушене, довготривале, застійне, циклічне, структурне).

Державна політика у сфері зайнятості та її реалізація в Україні.

Інфляція: суть, причини та види. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційний механізм та його засоби.

Інфляція і зайнятість населення. Крива Філіпса. Сучасні концепції регулювання інфляції та безробіття..

Питання для самоконтролю.

1.     Що таке трудовий потенціал?

2.     Які вам відомі види зайнятості населення?

3.     Що таке безробіття і які вам відомі види?

4.     Які ви знаєте форми безробіття?

5.     Як Україна вирішує питання зайнятості населення?

6.     Які є види інфляції?

7.     Як зараз регулюється інфляція і безробіття?

 

Тема № 12. Суть і форми міжнародних економічних відносин.

(2 години)

План:

1.     Сучасні міжнародні економічні відносини

2.     Міжнародна торгівля

3.     Міжнародна міграція

4.     Валютні відносини на міжнародному ринку

Методичні рекомендації.

Сучасні міжнародні економічні відносини та їх вплив на розвиток національних економік і світового господарства.

Міжнародна торгівля: основні напрямки, показники. Види державної зовнішньоторгівсльної політики.

Міжнародний рух капіталів: сутність, форми, вплив на розвиток національних економік.

Міжнародна міграція робочої сили: суть, причини, форми, наслідки.

Міжнародні валютні відносини та міжнародна валютна система. Платіжний баланс як відображення економічного стану країни..

Питання для самоконтролю.

1.     Який вплив здійснює міжнародна економіка на розвиток національної економіки?

2.     Які відомі основні напрямки міжнародної торгівлі?

3.     Які форми притаманні для руху міжнародного капіталу?

4.     Які є форми руху робочої сили і які наслідки таких дій?

 

5.     Що таке платіжний баланс?