5.03060101 «Організація виробництва»

Тема 1. Предмет економічної теорії

 

План:

1.     Поняття економічної теорії

2.     Економічні закони і категорії

3.     Методи дослідження економічних явищ

4.     Роль економічної науки в здійсненні суспільно-економічних перетворень в Україні

 

 

Тема 2. Фактори, процеси і результати виробництва

 

План:

1.     Фактори виробництва, їх види, роль.

2.     Суспільний поділ праці як обособлення різних видів праці. (класифікація поділу праці за вертикальним рівнем народногосподарської структури, організаційно-економічними формами, сферами суспільного виробництва)

3.     Суспільний продукт як результат економічної діяльності

4.     Форми суспільного продукту (матеріальний та нематеріальний продукт, матеріальні та нематеріальні послуги, предмети споживання та засоби виробництва)

 

 

Тема 3 Економічна система суспільства

 

План:

1.     Поняття, сутність і елементи економічної системи (продуктивні сили, економічні відносини, господарський механізм. Взаємодія елементів економічної системи та джерела саморозвитку)

2.     Класифікація економічних систем (за технологічним способом, домінуючою формою власності, способом управління, координації економічної діяльності)

3.     Ринкова, командно-адміністративна, змішана та перехідна економічні системи

4.     Особливості розвитку економічної системи в Україні

 

 

Тема 4. Економічні відносини власності

 

План:

1.     Система економічних відносин та її елементи (соціально-економічні, організаційно-економічні, техніко-економічні відносини)

2.     Власність (сутність з економічної та юридичної точки зору, місце в економічній системі відносин, вплив на соціальні та економічні процеси)

3.     Об’єкти і суб’єкти власності. Типи, форми та види власності

4.     Тенденції у розвитку відносин власності в Україні і світі

 

 

 

Тема 5. Формування ринку

 

План:

1.     Закони ринку (закон попиту, закон пропозиції, закон ринкової рівноваги)

2.     Конкуренція (форми та типи, вплив на розвиток суспільного виробництва)

3.     Шляхи монополізації ринку (форми монополії, вплив монополії на економічні процеси, антимонопольна політика)

 

 

Тема 6. Структура та інфраструктура ринку

 

План:

1.     Класифікація видів ринків (за видами товарної маси, місцезнаходженням, соціальною направленістю, характеристикою покупців)

2.     Ринок предметів споживання, його роль в задоволенні потреб людей

3.     Ринок виробничих ресурсів (земля, робоча сила, засоби виробництва, особливості формування попиту, пропозиції і ціни)

4.     Фінансовий ринок, його елементи. Інфраструктура ринку

 

 

Тема 7. Підприємницька діяльність

 

План:

1.     Товар і його властивості. Конкретна та абсолютна праця. Величина вартості товару та фактори, що її визначають

2.     Індивідуальна і суспільна вартість товару.

3.     Альтернативні теорії вартості і ціни

4.     Закон вартості, його сутність і функції

 

 

Тема 8. Підприємство – первинна ланка ринкової економіки

 

План:

1.     Сутність підприємства, принципи його діяльності. Життєвий цикл підприємства

2.     Функції підприємства (економічні, соціальні)

3.     Класифікація видів підприємств (за формами власності, видами діяльності, організаційними формами, масштабами діяльності)

4.     Малі, середні та крупні підприємства, форми їх економічної інтеграції (субпідрядне виробництво, лізинг, венчурне співробітництво, франчайзінг)

5.     Види підприємств в Україні

 

 

Тема 9. Особливості підприємництва в аграрному секторі

 

План:

1.     Поняття аграрного виробництва. Організаційні форми підприємництва в аграрному секторі

2.     Форми землеволодіння та землекористування (орендна форма землекористування і рентні відносини. Форми земельної ренти: абсолютна, диференціальна, монопольна, джерела сплати)

3.     Земля як товар. Ціна землі та чинники. Що їх визначають

4.     Сутність сучасної аграрної реформи в Україні

 

 

Тема 10. Підприємство в умовах ринкової економіки

 

План:

1.     Об’єкти і суб’єкти підприємництва.

2.     Види підприємництва. Організаційні форми підприємництва (одноосібне, партнерство, корпорація)

3.     Загальні економічно-правові основи розвитку підприємництва в Україні

4.     Функції підприємництва

 

 

Тема 11. Система розподілу доходів на мікроекономічному рівні

 

План:

1.     Сімейний бюджет: доходи – видатки. Дефіцит сімейного бюджету, шляхи його подолання

2.     Показники рівня та якості життя населення (поняття про прожитковий мінімум та прожитковий споживчий бюджет)

3.     Державна політика, формування індивідуальних доходів в Україні

 

 

Тема 12. Форми суспільного продукту в процесі відтворення

 

План:

1.     Суспільний продукт і його форми

2.     Методи обчислення та показники суспільного продукту (сукупний суспільний продукт, проміжний і кінцевий продукт, внутрішній і валовий національний продукт, чистий суспільний продукт, національний дохід)

3.     Фонд споживання і фонд нагромадження та їх роль у роз0витку національної економіки.

 

 

Тема 13. Зайнятість, безробіття та інфляція

 

План:

1.     Поняття про трудовий потенціал та трудові ресурси

2.     Зайнятість населення (види та показники. Форми залучення населення до економічної діяльності)

3.     Безробіття (суть, види, показники. Форми безробіття: добровільне, фрикційне, довгострокове, застійне, циклічне, структурне)

4.     Державна політика в зайнятості населення. Інфляція (суть, причини, види, соціально-економічні наслідки, антиінфляційні механізми, інфляція і зайнятість населення)

5.     Крива Філіпса. Сучасні концепції регулювання інфляції та безробіття

 

 

Тема 14. Суть і форми міжнародних економічних відносин

 

План:

1.     Сутність міжнародних економічних відносин їх вплив на розвиток національної економіки і світового господарства. Міжнародна торгівля (напрямки, показники, види державної ЗТД – зовнішньоторговельної діяльності)

2.     Міжнародний рух капіталів (сутність, форми, вплив,. Міжнародна міграційна робоча сила (суть, причини, форми, наслідки)

3.     Міжнародні валютні відносини та валютна система. Платіжний баланс – відображення економічного стану країни

 

 

Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем

 

План:

1.     Виникнення і сутність глобальних проблем. Класифікація за сферами прояву

2.     Глобальні проблеми у сфері відносин між країнами та шляхи їх вирішення

3.     Глобальні проблеми у сфері взаємодії природи та суспільства, шляхи їх вирішення

4.     Роль міжнародного співробітництва у розв’язанні глобальних проблем

 

Література

1.        Економічна теорія [Текст] : курс лекцій / відп. ред. І. Ф. Комарницький ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 334 с.

2.        Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: Є. Й. Майовець та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Є. Й. Майовця. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. - 399 с.

3.        Економічна теорія [Текст] : підруч. для студ. вищих навч. закл. / В. А. Предборський [и др.] ; ред. В. А. Предборський. - К. : Кондор, 2003. - 492 с.

4.        Економічна теорія [Текст] : підручник / В. Г. Чепінога. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 653 с.

5.        Економічна теорія: політекономія [Текст] : підручник / В. Д. Базилевич [та ін.] ; ред. В. Д. Базилевич. - 5. вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2006. - 615 с.

6.        Історія економічних вчень [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. В. Саух ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : Видавництво ЖДУ ім.І.Франка, 2005. - 260 с

7.        Історія економічних учень [Текст] : підручник: У 2 ч. / ред. В. Д. Базилевич. - К.: Знання, 2005.

8.        Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посіб. Вид. З-тє. доп. і перероб. — К. : Академія. 2008. —640с.

9.        Основи ринкової економіки [Текст] : підруч. для студ. вищих навч. закладів / В. Я. Бобров ; ред. Л. О. Каніщенко. - К. : Либідь, 1995. - 320 с.

10.     Основи ринкової економіки: Курс лекцій. – К., НАВСУ, 2004.

Інформаційні ресурси

 

1.       www.ac-rada.gov.ua- Офіційний сайт Рахункової палати України

2.       www.customs.gov.ua- Офіційний сайт Державної митної служби

3.       www.kmu.gov.ua- Офіційний сайт Кабінету Міністрів України

4.       www.mfu.gov.ua- Офіційний сайт Міністерства фінансів України

5.       www.nbu.gov.ua-Офіційний сайт Національного банку України

6.       www.ac-rada.gov.ua- Офіційний сайт Верховної Ради України

7.       www.sta.gov.ua- Офіційний сайт Державної податкової адміністрації

www.stat.gov.ua- Офіційний сайт Державного комітету статистики України

5.09010303 «Зелене будівництво і садово-паркове господарство», 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Тема 1. Фактори, процеси і результати виробництва

 

План:

1.     Фактори виробництва, їх види, роль.

2.     Суспільний поділ праці як обособлення різних видів праці. (класифікація поділу праці за вертикальним рівнем народногосподарської структури, організаційно-економічними формами, сферами суспільного виробництва)

3.     Суспільний продукт як результат економічної діяльності

4.     Форми суспільного продукту (матеріальний та нематеріальний продукт, матеріальні та нематеріальні послуги, предмети споживання та засоби виробництва)

 

Тема 2. Економічні відносини власності

 

План:

1.     Система економічних відносин та її елементи (соціально-економічні, організаційно-економічні, техніко-економічні відносини)

2.     Власність (сутність з економічної та юридичної точки зору, місце в економічній системі відносин, вплив на соціальні та економічні процеси)

3.     Об’єкти і суб’єкти власності. Типи, форми та види власності

4.     Тенденції у розвитку відносин власності в Україні і світі

 

Тема 3. Структура та інфраструктура ринку

 

План:

1.     Класифікація видів ринків (за видами товарної маси, місцезнаходженням, соціальною направленістю, характеристикою покупців)

2.     Ринок предметів споживання, його роль в задоволенні потреб людей

3.     Ринок виробничих ресурсів (земля, робоча сила, засоби виробництва, особливості формування попиту, пропозиції і ціни)

4.     Фінансовий ринок, його елементи.

5.     Інфраструктура ринку і її роль в організації і регулюванні відносин між суб’єктами ринкових відносин

 

Тема 4. Підприємство – первинна ланка ринкової економіки

 

План:

1.     Сутність підприємства, принципи його діяльності. Життєвий цикл підприємства. Функції підприємства (економічні, соціальні)

2.     Класифікація видів підприємств (за формами власності, видами діяльності, організаційними формами, масштабами діяльності). Малі, середні та крупні підприємства, форми їх економічної інтеграції (субпідрядне виробництво, лізинг, венчурне співробітництво, франчайзинг)

3.     Види підприємств в Україні

 

 

Тема 5. Система розподілу доходів на мікроекономічному рівні

 

План:

1.     Сімейний бюджет: доходи – видатки. Дефіцит сімейного бюджету, шляхи його подолання

2.     Показники рівня та якості життя населення (поняття про прожитковий мінімум та прожитковий споживчий бюджет)

3.     Державна політика, формування індивідуальних доходів в Україні

 

Тема 6. Державне регулювання національної економіки

 

План:

1.     Еволюція поглядів на роль держави в економічному житті. Економічні і соціальні функції держави. Основні форми державного регулювання, його об’єкти і важелі

2.     Фіксальна політика держави. Податкова політика і податкова система. Види податків

3.     Державний бюджет: доходи і видатки. Бюджетний дефіцит, шляхи його подолання

4.     Державний борг: суть, види, причини виникнення

5.     Проблеми державного регулювання національної економіки в Україні

 

Тема 7. Економічні аспекти глобальних проблем

 

План:

1.     Виникнення і сутність глобальних проблем. Класифікація за сферами прояву

2.     Глобальні проблеми у сфері відносин між країнами та шляхи їх вирішення

3.     Глобальні проблеми у сфері взаємодії природи та суспільства, шляхи їх вирішення

4.     Роль міжнародного співробітництва у розв’язанні глобальних проблем

 

Література

1.     Економічна теорія [Текст]: курс лекцій / відп. ред. І. Ф. Комарницький ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 334 с.

2.     Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: Є. Й. Майовець та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Є. Й. Майовця. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. - 399 с.

3.     Економічна теорія [Текст] : підруч. для студ. вищих навч. закл. / В. А. Предборський [и др.] ; ред. В. А. Предборський. - К. : Кондор, 2003. - 492 с.

4.     Економічна теорія [Текст] : підручник / В. Г. Чепінога. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 653 с.

5.     Економічна теорія: політекономія [Текст] : підручник / В. Д. Базилевич [та ін.] ; ред. В. Д. Базилевич. - 5. вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2006. - 615 с.

6.     Історія економічних вчень [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. В. Саух ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : Видавництво ЖДУ ім.І.Франка, 2005. - 260 с

7.     Історія економічних учень [Текст] : підручник: У 2 ч. / ред. В. Д. Базилевич. - К.: Знання, 2005.

8.     Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посіб. Вид. З-тє. доп. і перероб. — К. : Академія. 2008. —640с.

9.     Основи ринкової економіки [Текст] : підруч. для студ. вищих навч. закладів / В. Я. Бобров ; ред. Л. О. Каніщенко. - К. : Либідь, 1995. - 320 с.

Основи ринкової економіки: Курс лекцій. – К., НАВСУ, 2004.