ТЕМА № 1. Господарське законодавство

План:

1.     Поняття господарського законодавства та норм.

2.     Систематизація господарського законодавства.

Методичні рекомендації.

Поняття господарського законодавства як джерела господарського права. Особливі ознаки господарського законодавства. Господарський кодекс України. Поняття господарсько-правової норми. Особливості та види господарсько-правових норм. Систематизація господарського законодавства за критерієм юридичної сили і за предметом правового регулювання.

Необхідність і напрями вдосконалення господарського законодавства. Роль судової практики в удосконаленні господарського законодавства.

Питання самоконтролю:

1.     Що таке господарське законодавство?

2.     Що таке господарсько-правові норми?

3.     Як проходить систематизація господарського законодавства?

4.     Які Вам відомі напрями вдосконалення господарського законодавства?

5.     Які Вам відомі необхідності вдосконалення господарського законодавства?

 

 

 

ТЕМА № 2. Господарські товариства.

(2 години)

План:

1.     Поняття та характерні риси підприємств.

2.     Поняття та види господарських товариств.

Методичні рекомендації.

Поняття та характерні риси підприємства. Види підприємств. Загальні основи правового статусу підприємств (створення, компетенція власників майна підприємства, припинення діяльності). Особливості правового статусу окремих видів підприємств: державних, комунальних, орендних.

Поняття і види господарських товариств. Загальні засади правового статусу господарських товариств: правові засади створення, функціонування, припинення діяльності.

Питання самоконтролю:

1.     Що таке підприємство?

2.     Які Вам відомі риси характерні підприємствам?

3.     Що таке господарське товариство?

4.     Які Вам відомі види господарських товариств?

 

 

 

ТЕМА № 3. Право повного господарського відання.

(2 години)

План:

1.     Сучасні економічні реформи.

2.     Поняття права повного господарського відання.

3.     Правові титули майна підприємства

Методичні рекомендації.

Економічні перетворення відносин власності в процесі сучасної економічної реформи. Право повного господарського відання і право оперативного управління як похідні права від права власності на засоби виробництва. Види права власності на засоби виробництва. Правові титули майна підприємства. Порядок формування і склад майна підприємства. Основні фонди. Обігові кошти. Нематеріальні активи. Спеціальні фонди і резерви

Питання самоконтролю:

1.     Які ви знаєте етапи сучасних економічних реформ?

2.     Що таке види права власності на засоби виробництва?

3.     Що таке основні фонди?

4.     Що таке право повного господарського відання?

5.     Що таке обігові кошти?

 

 

 

 

ТЕМА № 4. Поняття та види господарських договорів.

(4 години)

План:

1.     Поняття та ознаки господарських договорів.

2.     Види господарських договорів.

Методичні рекомендації.

Поняття та ознаки господарського договору.

Види господарських договорів за критеріями: обов'язковості (плановані та регульовані); за термінами дії (довгострокові, середньострокові, короткострокові та разові); за взаємним становищем сторін (вертикальні та горизонтальні); за економічним змістом та юридичними ознаками (договори на реалізацію майна; договори на передачу майна в користування; підрядні договори; транспортні договори; договори на надання банківських послуг; договори на надання інших послуг; договори про спільну діяльність, установчі договори).

Питання самоконтролю:

1.      

 

 

 

ТЕМА № 5. Вина у господарському праві та види оперативно-господарських санкцій.

(4 години)

План:

1.     Неустойка.

2.     Господарсько-адміністративні штрафи.

3.     Штраф і пеня.

Методичні рекомендації.

Сплата неустойки як вид господарсько-правової відповідальності: поняття, сфера застосування, механізм реалізації. Сплата неустойки як вид господарсько-правових санкцій: поняття, сфера застосування, механізм реалізації. Господарсько-адміністративні штрафи як вид господарсько-правових санкцій: поняття, сфера застосування, форми, механізм реалізації. Штраф та пеня.

Питання самоконтролю:

1.      

 

 

ТЕМА № 6. Ліквідаційна процедура.

(2 години)

План:

1.     Матеріально-правові та процесуально-правові умови порушення провадження у справі про банкрутство.

2.     Сторони у справі про банкрутство.

Методичні рекомендації.

Матеріально-правові та процесуально-правові умови порушення провадження у справі про банкрутство. Порядок і наслідки порушення провадження у справі про банкрутство.

Сторони у справі про банкрутство: правове становище боржника і кредитора (кредиторів) у справах про банкрутство.

Питання самоконтролю:

1.      

 

 

 

ТЕМА № 7. Види монопольних порушень та відповідальність.

(2 години)

План:

1.     Види монополістичних правопорушень.

2.     Організаційно-правові методи боротьби з монопольними зловживаннями.

3.     Майнова відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

Методичні рекомендації.

Види монополістичних правопорушень: індивідуальні (зловживання монопольним становищем на ринку), групові (антиконкурентні узгоджені дії), дискримінація підприємців органами влади та управління. Організаційно-правові методи боротьби з монопольними зловживаннями. Майнова відповідальність за порушення антимонопольного законодавства (відшкодування збитків, конфіскація, господарсько-адміністративні штрафи) та порядок її застосування.

Питання самоконтролю:

1.

 

 

ТЕМА № 8. Правила біржової торгівлі.

(2 години)

План:

1.     Правила біржової торгівлі.

2.     Процедура проведення біржових торгів.

3.     Правовий статус фондової біржі.

Методичні рекомендації.

Правила біржової торгівлі як обов'язковий внутрішній документ товарної біржі: призначення, місце в системі нормативних актів, що регулюють біржову діяльність, зміст, порядок прийняття. Процедура проведення біржових торгів. Відповідальність за порушення правил біржової торгівлі. Правовий статус фондової біржі: поняття організаційно-правова форма (акціонерне товариство), порядок створення, реєстрації, внутрішні документи (статут та правила фондової біржі), їх зміст, порядок прийняття. Контроль за діяльністю фондових бірж з боку Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Особливості припинення діяльності фондової біржі.

Питання самоконтролю:

1.

 

ТЕМА № 9. Правовий контроль за цінами.

(2 години)

План:

1.     Правовий контроль за цінами.

2.     Відповідальність за порушення ціноутворення

Методичні рекомендації.

Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін. Відповідальність за порушення дисципліни цін.

Питання самоконтролю:

1.

 

 

 

 

ТЕМА № 10. Правовий режим економічних зон.

(2 години)

План:

1.     Поняття правового режиму економічної зони.

2.     Порядок ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон.

Методичні рекомендації.

Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон: поняття та види вільних економічних зон, порядок створення спеціальних (вільних) економічних зон, управління вільними економічними зонами, особливості правового регулювання господарської діяльності у спеціальних (вільних) економічних зонах; порядок ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон.

Питання самоконтролю:

1.

Література:

 

 1. Щербина B.C. Господарське право України. - К.: Атіка, 2001
 2. Щербина B.C. Господарське право. Практикум. - К.: Юрінком Інтер, 2001
 3. Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчик П.М., Іваненко Л.М. Підприємницьке право. - К.: Істина, 2001
 4. Ніколаєва Л.В. Комерційне право. Практикум. - К., 2001
 5. Конституція України
 6. Господарський кодекс України
 7. Цивільний кодекс України
 8. Земельний кодекс України
 9. Господарський процесуальний кодекс України
 10. Повітряний кодекс України
 11. Кодекс торговельного мореплавства
 12. Про власність: Закон України
 13. Про форми власності на землю: Закон України