Для спеціальності:

071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент",201 "Агрономія",206 "Садово-паркове господарство"


Тема № 1. Основи теорії держави.

(2 години)

План:         

1.      Поняття держави, її ознаки та функції, форми.

2.      Правова та соціальна держава, громадянське суспільство і механізм держави.

Методичні рекомендації.

Поняття держави, різні аспекти держави. Основні ознаки держави, поняття функцій держави: внутрішні та зовнішні. Поняття форми держави, форми правління: монархія, республіка. Форми державного устрою: прості та складні. Політичний режим: демократичні і антидемократичні. Їх характеристики.

Питання для самоконтролю.

1.      Що таке держава?

2.      Які є ознаки держави?

3.      У чому суть функцій держави?

4.      Охарактеризуйте форми правління?

5.      Проаналізуйте форми державного устрою.

6.      Що таке політичний режим?

7.      Зробіть порівняльний аналіз демократичних і антидемократичних політичних режимів.

 

Тема № 2. Муніципальне право України.

(6 години)

План: 

 1. Поняття, ознаки, органи  місцевого самоврядування. Матеріально-фінансова та організаційно-правова основа місцевого самоврядування.
 2. Порядок формування, організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
 3. Гарантії місцевого самоврядування.

Методичні рекомендації.

Місцеве самоврядування в Україні. Територіальна громада. Посадова особа. Принципи місцевого самоврядування. Правовий статус місцевого самоврядування. Система та Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Загальні збори громадян. Сільські, селищні та міські ради. Виконавчі органи. Громадські слухання. Будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації. Питання матеріальної та фінансової основи. Суб’єкти комунальної власності. Підстави. Захист права комунальної власності. Права рад. Місцеві бюджети. Районні та обласні бюджети. Державна фінансова підтримка. Поточний бюджет і бюджет розвитку. Додаткові доходи.

Порядок формування рад. Правомочність ради. Сесійна робота рад. Випадки скликання рад. Пропозиції, щодо питань на розгляд ради. Регламент та протокольність сесій. Постійні комісії. Організація роботи постійних комісій. Готування висновків та рекомендацій. Створення підготовчих комісій і робочих груп. Робота депутатів у постійних комісіях. Зобов’язання та права депутатів. Секретаріат сільської, селищної та міської ради. Виконком ради. Виконавчий комітет та його форма роботи. Голови районної, обласної та районної в містах рад. Заступники голів рад.

Звернення до суду. Підзвітність. Недовіра. Акти. Керівництво та відповідальність за свою діяльність. Підконтрольність дострокове припинення повноважень. Позачергові вибори. Припинення достроково.

Питання для самоконтролю.

1.      Що таке місцеве самоврядування?

2.      Які ознаки місцевого самоврядування?

3.     У чому особливості системи, органів і посадових осіб місцевого самоврядування?

4.   Як формується матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування?

5. Який порядок формування. Організації органів та посадових осіб місцевого самоврядування?

6.    Які є гарантії місцевого самоврядування?

 

Тема № 3. Адміністративне право України.

(4 години)

План:  1. .

1. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

2. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Методичні рекомендації.

Органи і посадові особи, що розглядають спори про адміністративні правопорушення. Адміністративні комісії, виконавчі комітети, районні суди, органи внутрішніх справ та інші.

Чотири стадії провадження про адміністративні правопорушення. Дані, які заносяться в протокол. Розгляд справи відкрито. Скарги. Види адміністративних стягнень.

Питання для самоконтролю.

1. Які Ви знаєте органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення?

2. Які особливості розгляду справ?

3.  У чому суть стадій провадження?

4. Які Ви знаєте види адміністративного стягнення?

5. Які дані заносяться у протокол?

 

Тема № 4. Право соціального захисту.

(4 години)

План:  1. .

1.      Пенсійне забезпечення в Україні.

2.      Соціальний захист різних категорій громадян.

Методичні рекомендації.

Основні нормативні акти. Види пенсій: трудові та соціальні. Право на трудову пенсію. Право на пенсію за віком. Вирахування пенсії. Мінімальний а максимальний розмір пенсії. Пенсії в разі втрати годувальника. Пенсії за вислугу років. Пенсії по інвалідності. Соціальні пенсії.

Правові основи загальнообов’язкового державного соціального страхування. Правові основи соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Державна соціальна підтримка сім’ї, материнства й дитинства, інші категорії громадян. Право на охорону здоров’я та його реалізація в Україні.

Питання для самоконтролю.

1. У чому полягає суть та завдання соціального захисту в Україні?

2. Які основні соціальні ризики передбачені законодавством України?

3. Які види державної допомоги сім'ям з дітьми передбачені законодавством?

4. Виходячи з яких стандартів та яким чином визначається розмір держав­ної допомоги малозабезпеченим сім'ям?

5. Які принципи закладені в основу роботи з дітьми та молоддю?

6. Назвіть основні права та обов'язки громадян у галузі охорони здоров'я.

7. Які обов'язки покладені законодавством на медичних та фармацевтичних працівників?

8. Назвіть пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством для дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

8. Для яких категорій працівників законодавством встановлені пенсії за

вислугу років?

9. У яких випадках особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності?

 

Тема № 5 :  Основи цивільного права.

(2 години)

План :

1.  Зобов’язальне право.

2.  Окремі види зобов’язань.

Питання для самоконтролю :

 1. Загальне поняття та зміст зобов’язань.
 2. Види зобов’язань.
 3. Форми майнової відповідальності.
 4. Що включають у себе збитки?
 5. Поняття та зміст договору.
 6. Які є види забезпечення виконання зобов’язань?
 7. Які випадки є умовою припинення зобов’язань?
 8. Поняття та зміст окремих видів договорів.
 9. Види окремих видів договорів.
 10. Які права має покупець?
 11. Здійснення державної закупки сільськогосподарської продукції.

 

Тема №6. Житлове право України.

(2 години)

План: 

1. Поняття житлового права. Житловий фонд та його види.

2. Право громадян на житло та порядок надання житлових приміщень.

3. Умови користування та порядок приватизації житлових приміщень.

Методичні рекомендації.

Поняття житлового права та житлового фонду. Державний житловий фонд, громадський житловий фонд, фонд житлово-громадських кооперативів, приватний житловий фонд. Основні житлові права та обов’язки громадян. Особи, які потребують поліпшення житлових умов. Основні умови користування житлом. Способи здійснення приватизації житлового фонду. Безоплатна передача житлового майна. Не підлягають приватизації.

Питання для самоконтролю.

1.  Дайте визначення поняття житлового права України.

2.  Охарактеризуйте нормативну базу житлового права України.

3.  Дайте загальну характеристику Житлового кодексу України.

4.  Що таке житловий фонд? Назвіть його складові.

5.  Який порядок надання житла у будинках державного і громадського фонду?

6.  Розкрийте зміст договору житлового найму.

7.  У чому суть приватизації житла? Охарактеризуйте її нормативну базу.

8.  Який порядок приватизації житла? Які об'єкти не підлягають приватизації згідно з чинним законодавством?

9.  Охарактеризуйте способи приватизації житла.

10.    Назвіть житлові права та обов'язки громадян України.

 

Тема № 7. Приватизаційне право України.

(2 години)

План: 

1.      Поняття приватизації.

2.      Приватизація майна.

3.      Приватизація земель.

Методичні рекомендації.

Поняття приватизації. Мета приватизації. Принципи. Об’єктивне приватизаційне право. Зовнішня форма приватизаційного права. Суб’єктивне приватизаційне право. Приватизація майна державних підприємств. Державні органи приватизації. Програма приватизації.

Мала приватизація. Об’єкти малої приватизації. Цілісні майнові фонди. Об’єкти незакінченого будівництва. Продаж на аукціонах та за конкурсом. Приватизація державного житлового фонду. Мета  приватизації. Не підлягають приватизації.

Приватизація землі. Форми приватизації та підстави набуття права власності. Розміри приватизованих земельних ділянок. Земельний кодекс України. Приватизація землі в сільській місцевості.

 

Питання і завдання для самоконтролю.

1. Дайте визначення приватизаційного права виходячи з його предмета, методу та об'єктів приватизації.

2. Спробуйте описати порядок приватизації майна державних підприємств шляхом складання таблиці:

Функція органу приватизації

Форма

приватизації

 

Об'єкт приватизації

 

 

 

 

 

 

3. Що таке мала приватизація?

4. Спробуйте змоделювати приватизацію майна, в якому Ви мешкаєте, з'ясуйте права й обов'язки наймачів: власників житла, житлових чеків; розрахунків при приватизації житла, акта права власності на житло.

5. Чи передбачає приватизація житла:

безоплатну передачу квартир

квартир, в яких розміщені музеї, музейні експозиції

кімнати в гуртожитках

квартири, наймач/ яких не дійшли згоди щодо приватизації

службової квартири

квартири в багатоквартирних будинках, які використову­ються громадянами в умовах найму

незаселені квартири після їх ремонту

частини будинків

5. Чи передбачена в Україні приватизація землі:

громадянами України

іноземцями

особами без громадянства Т Які е способи набуття права власності на землю?

 

Тема № 8. Екологічне право України.

(2 години)

План: 

1.Поняття екологічного права, екологічні права та обов’язки.

2. Правова охорона екосистеми.

Методичні рекомендації.

Поняття екологічного права. Класифікація екологічних правовідносин. Принципи екологічного права. Екологічні права та обов’язки громадян. Правове регулювання використання природних ресурсів. Природні території та об’єкти, що підлягають особливій охороні. Природно-заповідний фонд України. Правова охорона атмосферного повітря. Правова охорона рослинного і тваринного світу.

Питання для самоконтролю

1.   Що є предметом екологічного права?

2.   Охарактеризуйте джерела екологічного права України.

3.   Назвіть основні принципи екологічного права.

4.   Які види екологічних прав громадян передбачено законодавством України?

5.   В чому полягають обов'язки громадян у галузі екології?

6.   Дайте загальну характеристику загального і спеціального природокористування.

7.   Які форми права власності на природні ресурси передбачає законодавство України?

8.   Що таке екологічна відповідальність і які її види Вам відомі?

9.   Які основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання
і відтворення тваринного світу?

10.    Назвіть види правопорушень у галузі охорони атмосферного повітря.
Яка відповідальність передбачена за їх вчинення?

 

Тема № 9. Аграрне право України.

(2 години)

План: 

1.      Поняття та джерела аграрного права.

2.      Створення та реєстрація підприємств.

3.      Види господарювання.

Методичні рекомендації.

Основні засади господарювання та господарської діяльності в Україні. Суб’єкти господарювання. Підприємства в Україні. Майнова основа господарювання. Господарські зобов’язання: поняття, підстави виникнення, порядок виконання. Господарські договори. Порядок визначення суб’єкта господарювання банкрутом. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. Особливості правового регулювання у сфері аграрного права. Правове регулювання фінансової діяльності. Спеціальні режими господарювання в Україні.

Питання для самоконтролю.

1. Що таке господарська діяльність? Які її види ви знаєте?

2. Назвіть суб'єкти господарювання.

3. Що таке підприємство? Назвіть організаційні форми підприємств.

4. Назвіть види підприємств колективної форми власності.

5. Дайте визначення поняття господарського товариства. Назвіть їх види.

6. Що таке господарський договір?

7. Назвіть підстави виникнення господарських зобов'язань.

8. Які види господарських санкцій за порушення у сфері господарської діяльності застосовуються згідно з чинним законодавством України?

9. У яких випадках законодавством встановлюється спеціальний режим господарювання?

 

Тема № 10. Кримінальне право України.

(4 години)

План: 

1. Поняття злочину.

2. Склад злочину.

Методичні рекомендації.

Поняття злочину. Ознаки злочину. Категорії: невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі, особливо тяжкі злочини. Склад злочину: об’єкти, суб’єкти, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона. Форми вини. Стадії вчинення злочину. Готування до злочину. Замах на злочин. Закінчений злочин. Добровільна відмова. Співучасть у злочині. Види співучасті. Види злочинів.

Питання для самоконтролю.

1. Що таке злочин? Які його ознаки та склад?

2. Яка класифікація злочинів вам відома?

3. Що таке стадія вчинення злочину? Які стадії злочину вам відомі?

4. Які обставини виключають суспільну небезпечність і протиправність діяння?

5. Назвіть основні види кримінальних покарань?

6. Перерахуйте обставини, що пом'якшують покарання.

7. Що таке судимість та коли вона виникає?

8. До яких осіб можуть бути застосовані заходи медичного характеру відпо­відно до Кримінального кодексу України?

9. Назвіть злочини, за вчинення яких кримінальна відповідальність на­стає з 14 років. Які примусові заходи виховного характеру можуть бути застосовані до неповнолітнього?

 

Тема № 12-13. Правозахисні органи України.

(5 години)

План: 

1. Юстиція та нотаріат.

2. Адвокатура та міліція.

Методичні рекомендації.

Структура міліції. Правова основа діяльності міліції. Принципи та функції міліції. Підрозділи міліції. Права та обов’язки міліції. Спеціальні підрозділи міліції. Судова система та органи юстиції. Гарантії самостійності. Система судів. Забезпечення системи загальної юрисдикції. Основні засади судочинства.  Система органів юстиції. Нотаріат в Україні. Нотаріус та його права і обов’язки. Державні та приватні нотаріуси. Адвокатура в Україні. Види адвокатської діяльності.

Питання для самоконтролю.

1. Охарактеризуйте систему правоохоронних органів в Україні.

2. У чому полягають основні функції прокуратури?

3. На яких принципах будується діяльність міліції в Україні?

4. Які обов'язки покладені законом на працівників міліції? Якими пра­вами вони наділені?

5. На яких принципах будується діяльність Служби безпеки України? Які її основні завдання?

6. Охарактеризуйте систему органів податкової служби України. Яке їх призначення?

7. Які функції виконують органи юстиції? Якими правами вони наділені?

8. Дайте визначення поняття адвокатури. На яких засадах будується її

діяльність?

 

9. Хто може бути адвокатом?

Для спеціальності:

193 "Геодезія та землеустрій"


Тема № 1. Основи теорії держави.

(2 години)

План:     

1.     Поняття держави, її ознаки та функції, форми.

2.    Правова та соціальна держава, громадянське суспільство і механізм держави.

Методичні рекомендації.

Поняття держави, різні аспекти держави. Основні ознаки держави, поняття функцій держави: внутрішні та зовнішні. Поняття форми держави, форми правління: монархія, республіка. Форми державного устрою: прості та складні. Політичний режим: демократичні і антидемократичні. Їх характеристики.

Питання для самоконтролю.

1.     Що таке держава?

2.     Які є ознаки держави?

3.     У чому суть функцій держави?

4.     Охарактеризуйте форми правління?

5.     Проаналізуйте форми державного устрою.

6.     Що таке політичний режим?

7. Зробіть порівняльний аналіз демократичних і антидемократичних політичних режимів.

 

Тема № 2. конституція україни – основний закон держави.

(2 години)

План:        

1.     Правовий статус мов.

2.     Права та обов’язки громадян.

3.     Громадянство.

 

Методичні рекомендації.

Загальне поняття конституції, поняття права. Права та обов'язки громадян: соціальні, політичні, економічні, правові, цивільні, екологічні та інші. Поняття громадянства, придбання та позбавлення громадянства.

Питання для самоконтролю

1.     Що таке Конституція?

2.     Які права визначені в Конституції України?

3.     Які обов'язки визначені в Конституції України?

4.     Які свободи гарантовані Конституцією України?

5.     Визначте процедуру придбання громадянства України.

6.     Які підстави для позбавлення громадянства України?

 

Тема № 3. Муніципальне право України.

(2 години)

План:        

1.     Поняття, ознаки, органи  місцевого самоврядування. Матеріально-фінансова та організаційно-правова основа місцевого самоврядування.

2.     Порядок формування, організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

3.     Гарантії місцевого самоврядування.

Методичні рекомендації.

Місцеве самоврядування в Україні. Територіальна громада. Посадова особа. Принципи місцевого самоврядування. Правовий статус місцевого самоврядування. Система та Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Загальні збори громадян. Сільські, селищні та міські ради. Виконавчі органи. Громадські слухання. Будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації. Питання матеріальної та фінансової основи. Суб'єкти комунальної власності. Підстави. Захист права комунальної власності. Права рад. Місцеві бюджети. Районні та обласні бюджети. Державна фінансова підтримка. Поточний бюджет і бюджет розвитку. Додаткові доходи.

Порядок формування рад. Правомочність ради. Сесійна робота рад. Випадки скликання рад. Пропозиції, щодо питань на розгляд ради. Регламент та протокольність сесій. Постійні комісії. Організація роботи постійних комісій. Готування висновків та рекомендацій. Створення підготовчих комісій і робочих груп. Робота депутатів у постійних комісіях. Зобов’язання та права депутатів. Секретаріат сільської, селищної та міської ради. Виконком ради. Виконавчий комітет та його форма роботи. Голови районної, обласної та районної в містах рад. Заступники голів рад.

Звернення до суду. Підзвітність. Недовіра. Акти. Керівництво та відповідальність за свою діяльність. Підконтрольність дострокове припинення повноважень. Позачергові вибори. Припинення достроково.

Питання для самоконтролю.

1.     Що таке місцеве самоврядування?

2.     Які ознаки місцевого самоврядування?

3.     У чому особливості системи, органів і посадових осіб місцевого самоврядування?

4.     Як формується матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування?

5.     Який порядок формування. Організації органів та посадових осіб місцевого самоврядування?

6.     Які є гарантії місцевого самоврядування?

 

Тема № 4. основи Адміністративного права.

(4 години)

План:         1. .

1. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

2. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Методичні рекомендації.

Органи і посадові особи, що розглядають спори про адміністративні правопорушення. Адміністративні комісії, виконавчі комітети, районні суди, органи внутрішніх справ та інші.

Чотири стадії провадження про адміністративні правопорушення. Дані, які заносяться в протокол. Розгляд справи відкрито. Скарги. Види адміністративних стягнень.

Питання для самоконтролю.

1. Які Ви знаєте органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення?

2.    Які особливості розгляду справ?

3.    У чому суть стадій провадження?

4.    Які Ви знаєте види адміністративного стягнення?

5.    Які дані заносяться у протокол?

 

Тема № 5. ПРАВОВІ відносини.

(4 години)

План:         1. .

1.     Підстави припинення трудового договору.

2.   Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

3.     Трудова дисципліна.

Методичні рекомендації.

Основні нормативні акти. Основні підстави припинення трудового договору. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Нормування дисципліни праці та дисципліни. Визначення основних принципів побудови дисципліни праці.

Питання для самоконтролю.

1. У чому полягає суть та завдання трудового договору?

2. Які основні соціальні ризики передбачені при припиненні трудового договору?

3. Який порядок припинення трудового договору з ініціативи власника?

4. Який порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника?

5. Нормування дисципліни праці та дисципліни.

6. Визначення основних принципів побудови дисципліни праці.

 

Тема № 6: Цивільні права.

(2 години)

План :

1.Поняття цивільного права та цивільних правовідносин.

2. Представництво та захист у цивільному праві.

3. Позовна давність. Захист права власності.

Методичні рекомендації

Поняття та принципи цивільного права. Формування цивільних правовідносин. Представництво та захист цивільних прав. Позовна давність та види. процедура захисту цивільних правовідносин.

Питання для самоконтролю :

1.     Що являє собою цивільне право?

2.     Коли було прийнято Цивільний кодекс України?

3.     Що таке цивільні правовідносини?

4.     Що таке представництво в цивільному законодавстві?

5.     Як проходить захист цивільних прав?

6.     Що таке позовна давність?

7.     Які основи захисту права власності?

 

 

Тема № 7: Цивільні правовідносини

(4 години)

План :

1. Право інтелектуальної власності.

2. Зобов’язальне право.

3. Найпоширеніші види договірних зобов’язань.

4. Основи спадкового права.

Методичні рекомендації

Право інтелектуальної власності та його захист. Зобов’язальне право та види зобов’язань. Найпоширеніші види договірних зобов’язань. Основи спадкового права, черговість, спадкування за законом та за заповітом.

Питання для самоконтролю :

1. Загальне поняття та зміст зобов’язань.

2. Види зобов’язань.

3. Форми майнової відповідальності.

4. Що включають у себе збитки?

5. Поняття та зміст договору.

6. Які є види забезпечення виконання зобов’язань?

7.  Які випадки є умовою припинення зобов’язань?

8. Поняття та зміст окремих видів договорів.

9. Види окремих видів договорів.

10. Які права має покупець?

11.Здійснення державної закупки сільськогосподарської продукції.

 

Тема № 8 :  шлюб і сім’я

(4 години)

План :

1.     Поняття сімейного права.

2.     Шлюб та сім’я.

3.     Порядок укладення та припинення шлюбу.

4.     Шлюбний договір.

Методичні рекомендації

Загальне поняття сімейного права. Джерела сімейного права. Загальне поняття шлюбу та сім’ї. Укладення та припинення шлюбу. Укладення та припинення шлюбного договору.

Питання для самоконтролю :

1.     Що таке сімейне право?

2.     Які основні джерела сімейного права вам відомі?

3.     Що таке шлюб?

4.     Що таке сім’я?

5.     Які є види шлюбно-сімейні відносин?

6.     Який порядок укладення шлюбу?

7.     Які особливості розірвання шлюбу?

8.     Що таке шлюбний договір?

 

Тема № 9. господарське право.

(2 години)

План:        

1.     Основні засади здійснення господарювання в Україні.

2.     Суб’єкти господарювання.

3.     Підприємства.

4.     Майнова основа господарювання.

5.     Господарські зобов’язання.

Методичні рекомендації.

Основні засади здійснення господарювання в Україні та основні нормативно-правові документи. Суб’єкти господарювання та їх правова основа, джерела. Підприємства: поняття, види, принципи організації та роботи. Майнова основа господарювання. Господарські зобов’язання: види та принципи здійснення.

Питання для самоконтролю.

1. Дайте визначення поняття господарювання в Україні.

2. Охарактеризуйте нормативну базу господарського права України.

3. Дайте загальну характеристику Господарського кодексу України.

4. Що таке суб'єкт господарювання? Назвіть його види.

5. Охарактеризуйте майнову основу господарювання.

6. Господарські зобов’язання: види та принципи здійснення

 

Тема № 10. основи фінансового права.

(2 години)

План:        

1.            Банки та банківська діяльність в Україні.

2.            Правові основи страхування.

Методичні рекомендації.

Загальне поняття банків, види банків. Основні принципи банківської діяльності в Україні. Страхування, його види та правова основа.

Питання для самоконтролю.

1.     Що таке банк?

2.     Які є види банків?

3.     Які основні принципи  класифікації банків?

4.     В чому суть банківської діяльності в Україні?

5.     Які гарантії даються при створенні банківської діяльності?

6.     В чому суть страхування?

 

Тема № 11. основи біржового прав.

(2 години)

План:        

1.     Теоретичні основи біржового права.

2.     Загальне поняття біржі. Угоди в біржовій торгівлі.

Методичні рекомендації.

Поняття біржового права. Класифікація біржових правовідносин. Принципи біржового права. Біржові права та обов’язки громадян. Правове регулювання використання біржових прав. Види бірж. Основні принципи та види біржових угод.

Питання для самоконтролю

1. Що є предметом біржового права?

2. Охарактеризуйте джерела біржового права України.

3. Назвіть основні принципи біржового права.

4. Які види біржових прав громадян передбачено законодавством України?

5. В чому полягають обов'язки громадян у галузі біржової діяльності?

6. Які вам відомі види бірж?

7. Які основні принципи біржових угод?

 

Тема № 12. податкове право

(4 години)

План:        

1.     Поняття податкового права.

2.     Основи правового регулювання державних доходів.

3.     Правові основи податкових відносин.

4.     Види податків.

5.     Правові відносини податкових відносин.

Методичні рекомендації.

Поняття та особливості податкового права. Основи правового регулювання державних доходів та основні джерела. Правові основи податкових відносин. Види податків. Правові відносини податкових відносин.

Питання для самоконтролю

1.     Що є предметом податкового права?

2.     Які є джерела податкового права?

3.     В чому сутність правового регулювання державних податків?

4.     Які є види податків?

5.     В чому особливості податкових відносин?

6.     Яка особливість місцевих податків?

7.     Назвіть основні  принципи податкового законодавства.

 

Тема № 13. Екологічне право України.

(2 години)

План:        

1.     Поняття екологічного права, екологічні права та обов’язки.

2.     Правова охорона екосистеми.

Методичні рекомендації.

Поняття екологічного права. Класифікація екологічних правовідносин. Принципи екологічного права. Екологічні права та обов’язки громадян. Правове регулювання використання природних ресурсів. Природні території та об’єкти, що підлягають особливій охороні. Природно-заповідний фонд України. Правова охорона атмосферного повітря. Правова охорона рослинного і тваринного світу.

Питання для самоконтролю

 1. Що є предметом екологічного права?
 2. Охарактеризуйте джерела екологічного права України?
 3. Назвіть основні принципи екологічного права
 4. Які види екологічних прав громадян передбачено законодавством України?
 5. В чому полягають обов'язки громадян у галузі екології?
 6. Дайте загальну характеристику загального і спеціального природокористування.
 7. Які форми права власності на природні ресурси передбачені законодавством України?
 8. Що таке екологічна відповідальність і які її види Вам відомі?
 9. Які основні вимоги та принципи охорони раціонального використання і відтворення тваринного світу?
 10. Назвіть види правопорушень у галузі охорони атмосферного повітря. Яка відповідальність передбачена за їх вчинення?

 

 

Тема № 14. правові ОСНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

(4 години)

План:        

1. Право на охорону здоров'я та його реалізація в Україні.

2. Правові основи захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Методичні рекомендації.

Право на охорону здоров'я та його реалізація в Україні, основні нормативно-правові акти. Правові основи захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та нормативно-правова база.

Питання для самоконтролю.

1. В чому суть охорони здоров’я?

2. Визначте особливості реалізації захисту прав громадянина.

3.В чому суть правового захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи?

 

Тема № 15. Злочини та покарання.

(4 години)

План:        

1.     Поняття злочину.

2.     Склад злочину.

Методичні рекомендації.

Поняття злочину. Ознаки злочину. Категорії: невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі, особливо тяжкі злочини. Склад злочину: об’єкти, суб’єкти, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона. Форми вини. Стадії вчинення злочину. Готування до злочину. Замах на злочин. Закінчений злочин. Добровільна відмова. Співучасть у злочині. Види співучасті. Види злочинів.

Питання для самоконтролю.

1. Що таке злочин? Які його ознаки та склад?

2. Яка класифікація злочинів вам відома?

3. Що таке стадія вчинення злочину? Які стадії злочину вам відомі?

4. Які обставини виключають суспільну небезпечність і протиправність діяння?

5. Назвіть основні види кримінальних покарань?

6. Перерахуйте обставини, що пом'якшують покарання.

7. Що таке судимість та коли вона виникає?

8. До яких осіб можуть бути застосовані заходи медичного характеру відпо­відно до Кримінального кодексу України?

9. Назвіть злочини, за вчинення яких кримінальна відповідальність на­стає з 14 років. Які примусові заходи виховного характеру можуть бути застосовані до неповнолітнього?

 

Тема № 16-17. Правоохоронні органи

(4 години)

План:        

1.     Дізнання державної митної служби.

2.     Органи державного кордону.

3.     Військова служба правопорядку.

4.     Дізнання державного пожежного нагляду.

Методичні рекомендації.

Дізнання державної митної служби. Органи державного кордону. Військова служба правопорядку. Дізнання державного пожежного нагляду..

Питання для самоконтролю.

1. Охарактеризуйте систему правоохоронних органів в Україні.

2. У чому полягають основні функції державної митної служби?

3. На яких принципах будується діяльність військової служби правопорядку в Україні?

4. Які обов'язки покладені законом на працівників військової служби правопорядку?

5. Якими правами вони наділені?

 

5. На яких принципах будується діяльність пожежного нагляду України? Які його основні завдання?