Екзаменаційні питання

 1.     Політична економія в системі наук.

2.     Предмет і функції політекономії.

3.     Основні методи пізнання соціально-економічних процесів.

4.     Зародження, еволюція та етапи становлення політичної економії.

5.     Основні течії сучасної економічної думки.

6.     Виникнення та основні етапи розвитку політекономії.

7.     Розвиток політекономії в XV-XIX ст. .

8.     Марксистська політекономія.

9.     Економічні категорії та економічні закони.

10.Процес суспільного виробництва.

11.Продуктивні сили суспільства

12.Виробничі відносини.

13.Взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин.

14.Структура суспільного виробництва.

15.Основні чинники виробництва.

16.Основні наслідки виробництва.

17.Технологічний спосіб виробництва.

18.Сутність потреб і особливості їх розвитку.

19.Закон зростання потреб.

20. Потреби і споживання.

21. Економічні інтереси та їх класифікація.

22. Економічна система суспільства.

23.Суть і види економічної діяльності.

24. Економічні потреби та інтереси.

25. Суперечності між потребами та обмеженістю

26. Роль виробництва у задоволенні потреб.

27.Економічні інтереси та їх класифікація.

28.Суспільний поділ праці – джерело соціально-економічного розвитку.

29.Економічні суперечності: суть, характер і класифікація.

30.Ефективність суспільної економіки.

31.Напрями підвищення ефективності економічної системи.

32.Ефективність суспільної економіки.

33.Суть власності. Об’єкти та суб’єкти.

34.Роль власності в системі економічних відносин.

35.Еволюція типів і форм власності.

36.Відносини власності в Україні.

37.Натуральне господарство та еволюція товарного виробництва.

38.Характеристика товарного виробництва.

39.Товар і його властивості.

40.Теорії вартості.

41.Закон вартості.

42.Гроші та теорії грошей.

43.Гроші як економічна категорія.

44.Функції грошей як загального еквівалента.

45.Грошовий обіг і його закони. Інфляція.

46.Антиінфляційна політика держави.

47.Грошова система України.

48.Ринкове господарство і його основні суб’єкти.

49.Сучасний ринок, його структура і функції.

50.Ринкова інфраструктура.

51.Конкуренція і монополія в ринковій системі.

52.Ринковий механізм та його основні елементи.

53.Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення.

54.Витрати виробництва і прибуток.

55.Капітал і підприємництво.

56.Підприємництво, його суть та умови і функції.

57.Підприємство в умовах ринкового господарювання.

58.Сутність змішаної економіки.

59.Економічна роль і функції держави у змішаній економіці.

60.Теоретичні основи економіки домогосподарства.

61.Фірми як підсистеми приватного сектора.

62. Відтворення і економічне зростання на макрорівні.

63.Сукупний суспільний продукт як результат суспільного виробництва.

64.    Макроекономічний рівень господарювання і система національних рахунків.

65.ВВП та ВНП та методика розрахунку.

66. Національне багатство і його відтворення.

67.Економічне зростання -  його суть та показники.

68.Заощадження та нагромадження.

69.Чинники економічного зростання.

70.Теорії економічного зростання.

71.Циклічність економічного розвитку.

72.Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва.

73.Економічні кризи та шляхи виходу з них.

74.Сутність національного доходу.

75.Стадії руху національного доходу.

76.Споживання національного доходу.

77.Доходи населення.

78.Заробітна плата – основна форма доходів населення.

79.Суспільні фонди споживання.

80.Споживання і заощадження як функції доходу.

81.Рівень життя населення та його показники.

82.Світове господарство та етапи його розвитку.

83.Структура і суперечності сучасного світового господарства.

84.Система міжнародних економічних відносин.

85.Основні види інтеграційних формувань.

86.Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство.

87.Економічні аспекти глобальних проблем.

88.Сутність світового господарства, його структура і суперечності

розвитку.

89.Традиційні і стратегічні міжнародні економічні відносини. Платіжний

баланс.

90.Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України у

світове господарство.