Питання до іспиту з курсу

„Трудове право України”.

1. Поняття трудового права як галузі права.

2. Предмет регулювання трудового права України.

3. Метод правового регулювання трудових відносин.

4. Функції трудового права України.

5. Система трудового права України.

6. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація.

7. Конституція України як основне джерело трудового права.

8. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові  відносини.

9. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини.

10. Локальні правові норми.

11. Міжнародні правові акти про працю.

12. Поняття основних принципів трудового права України.

13. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин.

14. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю.

15. Поняття суб'єкта трудового права України.

16. Громадяни як суб'єкти трудового права України.

17. Власник або уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права України.

18. Підприємство як суб'єкт трудового права України.

19. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права України.

20. Профспілковий орган підприємства як суб'єкт трудового права України.

21. Державні органи, які виступають суб'єктами трудового права України.

22. Поняття колективного договору.

23. Колективні переговори по укладенню колективного договору.

24. Порядок укладення колективного договору і його зміст.

25. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань.

26. Поняття трудових правовідносин.

27. Умови виникнення трудових правовідносин.

28. Підстави виникнення трудових правовідносин.

29. Зміст трудових правовідносин.

30. Поняття  зайнятості населення.

31.Поняття працевлаштування та його правові форми.

32.Поняття безробітного і його правове становище.

33.Поняття трудового договору.

34.Зміст  трудового договору.

35.Окремі види трудового договору.

36.Контракт – особлива форма трудового договору.

37.Загальний порядок прийняття на роботу.

38.Випробувальний строк при прийнятті на роботу.

39.Зміна умов трудового договору.

40.Поняття та види переводів на іншу роботу.

41.Підстави припинення трудового договору.

42.Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

43.Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

44.Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

45.Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

46.Порядок звільнення з роботи.

47.Відсторонення працівника від роботи.

48.Порядок оформлення звільнення працівника з роботи.

49.Поняття робочого часу за трудовим правом. Види тривалості робочого час.

50.Режим роботи і облік робочого часу.

51.Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення.

52.Поняття відпочинку та його види.

53.Трудові відпустки.

54.Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням.

55.Соціальні відпустки.

56.Відпустки без збереження заробітної плати.

57.Порядок надання відпусток.

58. Поняття та структура  заробітної плати.

59.Нормування праці.

60.Системи оплати праці.

61.Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами.

62.Порядок виплати заробітної плати.

63.Гарантіні виплати.

64.Комппенсаційні виплати.

65. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці.

66.Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

67.Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків.

68.Юридична відповідальність за порушення трудових обов'язків» Поняття дисциплінарного проступку.

69.Заходи стягнення за порушення трудових обов'язків і порядок їх застосування.

70.Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом.

71.Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом.

72.Обмежена матеріальна відповідальність робітників і службовців.

73.Повна матеріальна відповідальність.

74.Підвищена матеріальна відповідальність.

75.Порядок визначення розміру шкоди.

76.Порядок відшкодування шкоди.

77.Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну   праівникам

78.Колективна матеріальна відповідальність.

79.Поняття охорони праці за трудовим правом.

80.Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії.

81.Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

82.Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

83. Поняття трудових спорів та їх класифікація.

84.Комісія по трудових спорах як обов'язковий первинний орган по розгляду трудових спорів.

85.Судовий порядок розгляду трудових спорів.

86.Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів).

87.Засіб вирішення колективного трудового спору (Страйк) .

88.Випадки при яких страйк вважається незаконним , його правові наслідки.

89.Загальна характеристика Закону України „Про порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту)”.

90.Відмежування трудового права від суміжних галузей права, пов’язаних із працею.