Тема № 1. Система та функції трудового права.

(4 години)

План:

1.     Система трудового права України та її структура.

2.     Функції трудового права України.

Методичні рекомендації:

Система трудового права – це класифікація правових норм, що передбачає розподіл їх на загальну та особливу частину. Також на правові інститути за предметною ознакою регулювання. В основі системи трудового права лежить предмет регулювання, тобто суспільно-трудові та деякі інші відносини. Функції трудового права – це основні напрямки впливу його норм на поведінку людей в процесі праці для досягнення цілей і задач трудового законодавства. Крім регулятивної і охоронної, трудове право виконує такі функції: соціальну, захисну, виробничу, виховну.

Питання самоконтролю:

1.     Що таке система трудового права?

2.     Які основні положення входять до Загальної частини трудового права України?

3.     Що включає в себе Особлива частина трудового права України?

4.     Що таке функції трудового права?

5.     Які Ви знаєте функції?

 

Тема № 2. Джерела трудового права України.

(2 години)

План:

1.     Значення керівних роз’яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю.

2.     Диференціація правового регулювання праці.

3.     Міжнародні правові акти про працю.

Методичні рекомендації:

Тлумачення і використання судовими органами законодавства про працю дає їм можливість здійснювати судовий нагляд за додержанням чинного законодавства і тим самим сприяти здійсненню економічних та соціальних завдань, що стоять перед державою і народним господарством. Повноваження та компетенції Верховного Суду України. Диференціація трудового права – встановлені державою відмінності в змісті і обсязі прав та обов’язків суб’єктів трудових відносин на певних підставах. Держави забезпечують єдність правового регулювання трудових відносин, що здійснюється загалом законодавством про працю, єдиними для всіх працівників. В Україні єдність правового регулювання трудових відносин базується на ст. 21 КЗпП. Україна як самостійна держава проголосила визнання загальнолюдських цінностей і тому зобов’язалася дотримуватись загальновизнаних принципів міжнародного права. Україна підтримує МОП, Міжнародний кодекс праці, Міжнародну асоціацію соціального забезпечення, Міжнародні договори про працевлаштування, про пенсійне забезпечення, Угоду про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів.

Питання самоконтролю:

1.     Які повноваження ВС України з питань роз’яснення законодавства про працю?

2.     Які права має ВС України за Конституцією України з питань чинного законодавства про працю?

3.     Що являє собою диференціація трудового права?

4.     У чому суть єдності диференціації?

5.     У чому проявляється єдність трудових правовідносин?

6.     Чому Україна підтримує основні положення видані МОП?

7.     Які Угоди підтримує Україна у сфері праці?

8.     Які в України є Угоди і Договори з країнами колишнього СРСР у питаннях праці?

 

Тема № 3. Суб’єкти трудового права.

(2 години)

План:

1.     Державні органи які є суб’єктами трудового права.

2.     Профспілки як суб’єкти трудового права.

Методичні рекомендації:

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства про працю здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль на підприємствах. Комітет по нагляду за охороною праці підпорядкований Міністерству праці і соціальної політики України. Державний нагляд за охороною праці здійснюють Державний комітет з ядерної та радіаційної безпеки, органи державної пожежної служби, санітарно-епідемічна служба. Добровільною громадською організацією, що об’єднує громадян як працюючих, так і тих, хто навчається, є професійні спілки. Права профспілок, вирішення питань, укладення договорів, контроль за законодавством про працю, представництво інтересів, членство.

Питання самоконтролю:

1.     Яка установа здійснює вищий нагляд за дотриманням трудового законодавства?

2.     Які Ви знаєте державні органи, що здійснюють контроль праці?

3.     Які є органи контролюючі охорону праці?

4.     Що являють собою профспілки?

5.     Які профспілки мають права?

6.     Як проходить контроль за законодавством з боку профспілок?

 

Тема № 4. Колективний договір.

(4 години)

План:

1.     Контроль за виконанням колективного договору.

2.     Види відповідальності за невиконання зобов’язань за колективним договором.

Методичні рекомендації:

Контроль за виконанням колективного договору проводять безпосередньо сторони, що його уклали, чи уповноважені ним представники. Для здійснення контролю можуть утворюватися комісії, які за наслідком перевірки складають акт. Акт перевірки обговорюється на спільному засіданні. Положення акту. Порушення невиконання договору тягне за собою штраф до 100 мінімальних розмірів заробітної плати. Відповідальність за порушення колективного договору є адміністративна, дисциплінарна, матеріальна, кримінальна, крім юридичної відповідальності сторони несуть громадську відповідальність.

Питання самоконтролю:

1.     Хто проводить контроль за виконанням колективного договору?

2.     Які органи створюються додатково для проведення контролю?

3.     Що являє собою адміністративна відповідальність за невиконання договору?

4.     Що являє собою матеріальна відповідальність за невиконання договору?

5.     Що являє собою дисциплінарна відповідальність за невиконання договору?

6.     Що являє собою кримінальна відповідальність за невиконання договору?

7.     Що являє собою громадська відповідальність за невиконання договору?

 

Тема № 5. Трудові правовідносини.

(2 години)

План:

1.     Виникнення трудових правовідносин.

2.     Зміст трудових правовідносин.

 

Методичні рекомендації:

Особа, яка зобов’язується виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією або посадою, є громадянин. З моменту, коли він уклав трудовий договір і приступив до виконання своєї трудової функції, він стає працівником. Але для того, щоб стати працівником, громадянин повинен мати трудову правоздатність і трудову дієздатність. Ст.ст. 9-10 Цивільного кодексу України. Суб’єкти трудових правовідносин. Трудові правовідносини є зобов’язальними і тому кожний суб’єкт має права та обов’язки. Визначення обмеженої дозволеності поведінки працівника. Ст. 21 КЗпП. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку.

Питання самоконтролю:

1.     Що таке трудові правовідносини?

2.     Що являє собою трудова правоздатність?

3.     Що таке трудова дієздатність?

4.     Хто може бути суб’єктом трудових правовідносин?

5.     В чому суть змісту трудових правовідносин?

6.     Які основні документи регулюють трудові правовідносини?

7.     Визначте основні положення регулювання праці?

 

Тема № 6. Правова організація зайнятості.

(4 години)

План:

1.     Міжнародні правові акти про зайнятість.

2.     Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні.

Методичні рекомендації:

Конвенція № 2 МОП про безробіття. Рекомендація № 11 про відвернення безробіття в сільському господарстві. Рекомендація № 45 про безробіття серед молоді. Конвенція № 88 про організацію служби зайнятості. Конвенція № 111 про дискримінацію в галузі праці і зайнятості. Конвенція № 122 про політику в області зайнятості. Гарантії забезпечення права громадян на працю визначені в ст. 51 КЗпП. Права громадян, випускників, військовослужбовців, громадян зареєстрованих у різних службах.

Питання самоконтролю:

1.     Проаналізуйте Конвенції №№ 2,88?

2.     У чому суть Конвенцій №№ 111, 122?

3.     Яка суть гарантій визначена ст. 51 КЗпП?

4.     Які гарантії надаються випускникам?

 

Тема № 7. Трудовий договір.

(2 години)

План:

1.     Види трудових договорів.

2.     Порядок переведення на іншу роботу.

3.     Відсторонення від роботи.

4.     Оформлення звільнення з роботи.

Методичні рекомендації:

Трудовий договір відповідно до чинного законодавства класифікується за окремими ознаками: залежно від специфіки змісту, форми договору, строків дії, порядку укладення. Трудові договори про державних службовців. Контракт. Тимчасовий трудовий договір. Сезонний трудовий договір. Договір за суміщенням професій. Організований набір. Умови переведення на іншу роботу. Постійні переведення. У разі виробничої необхідності. У разі простою. За станом здоров’я. Відсторонення працівника від роботи здійснюють: органи по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості, органи державного енергетичного нагляду, державного санітарного нагляду, прокурор, слідчий. Право відсторонення від роботи власником чи уповноваженим ним органом. При звільненні працівника з роботи видається наказ, в якому визначаються підстави розірвання трудового договору з посиланням на відповідний пункт і статтю закону. На підставі цього наказу робиться запис в трудову книжку про причини звільнення. Звільнення не може здійснитися з підстав не передбачених законом.

Питання самоконтролю:

1.     Які Ви знаєте трудові договори в залежності від специфіки змісту?

2.     Яка залежність трудових договорів від їх форми?

3.     Які Ви знаєте види трудових договорів залежно від строків дії?

4.     Що таке контракт?

5.     Які Ви знаєте переведення на іншу роботу?

6.     Які умови переведення діють для жінок, що мають дітей до 3 років?

7.     У яких випадках проходить відсторонення працівника від роботи?

8.     Хто має право відсторонити від роботи?

9.     Як проходить порядок звільнення з роботи?

10.                       Які компенсації видаються при звільненні з роботи?

 

Тема № 8. Час відпочинку.

(4 години)

План:

1.     Відпустки без збереження заробітної плати.

2.     Порядок надання відпусток.

Методичні рекомендації:

Відпустки без збереження заробітної плати надаються в обов’язковому порядку чи за згодою сторін. Випадки в яких в обов’язковому порядку надаються відпустки без збереження заробітної плати та їх строки. Щорічна основна відпустка. До стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, зараховуються обставини. До стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку зараховуються. Надання основних і додаткових відпусток за умови їх використання до закінчення робочого року. Надання відпусток залежно від  різних обставин.

Питання самоконтролю:

1.     Як проходить порядок надання відпусток без збереження заробітної плати?

2.     Хто має право на відпустки без збереження зарплати?

3.     Як визначається стаж роботи при визначенні відпусток?

4.     Коли в обов’язковому випадку надається відпустка?

5.     Які обставини впливають на порядок надання відпусток?

 

Тема № 9. Заробітна плата.

(4 години)

План:

1.     Надбавки і доплати.

2.     Поняття і види компенсаційних виплат.

3.     Реформа оплати праці в Україні.

Методичні рекомендації:

Погодинна і відрядна системи оплати праці доповнюються преміальними, що регулюється локальними положеннями про преміювання в яких є розділи: коло осіб, які преміюються; показники і умови преміювання; розміри премії; порядок нарахування і виплати премії; перелік виробничих упущень, за які працівник позбавляється премії. Компенсаційні виплати – це суми, які виплачуються працівникам понад оплати за працю для компенсації витрат, пов’язаних з виконанням ними своїх трудових обов’язків, а також при переїзді при прийнятті на роботу в іншу місцевість. До них належать: виплати при переїзді в іншу місцевість, виплати на відрядження, компенсація за зношування інструментів, що належать працівнику, виплати при призові на військову службу, при направленні для підвищення кваліфікації, компенсації при використанні особистих легкових автомобілів для службових поїздок, компенсації на проїзд у пасажирському транспорті. Потрібно вивчити норми законодавства про працю, направлені на охорону заробітної плати. Йдеться про її своєчасну виплату. Для цього потрібно розглянути розділ 4 “Права працівників на оплату праці та їх захист” Закону України “Про оплату праці”.

Питання самоконтролю:

1.     Які Ви знаєте надбавки?

2.     У чому суть доплат?

3.     Що таке компенсаційні виплати?

4.     Які Ви знаєте компенсаційні виплати?

5.     Які особливості українського реформування оплати праці?

 

Тема № 10. Охорона праці.

(2 години)

План:

1.     Охорона праці жінок.

2.     Охорона праці неповнолітніх.

3.     Охорона праці непрацездатних.

Методичні рекомендації:

Трудовим законодавством передбачені особливі правила з охорони праці жінок, неповнолітніх і осіб з зниженою працездатністю (глави 12-13 КЗпП України). Існує перелік робіт на які забороняється залучати жінок. Перелік затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 993 року № 256. неповнолітні, тобто особи до 18 років у правах прирівнюються до повнолітніх, але в охороні праці, робочому часу, відпустках користуються пільгами.(ст. 187 КЗпП України). Загалом питання тісно пов’язані з Законом України “Про охорону праці”.

 

Питання самоконтролю:

1.     Що таке охорона праці?

2.     Які існують положення про охорону праці жінок?

3.     Якими нормативними актами регулюється охорона праці?

4.     У чому суть охорони праці неповнолітніх?

5.     Які особливості охорони праці непрацездатних?

 

Тема № 11. Матеріальна відповідальність.

(4 години)

План:

1.     Повна матеріальна відповідальність.

2.     Підвищена матеріальна відповідальність.

3.     Розмір шкоди.

4.     Порядок відшкодування.

Методичні рекомендації:

За шкоду заподіяну підприємству, працівники несуть матеріальну відповідальність у повному обсязі тільки у випадках, прямо передбачених законодавством України. Перелік цих випадків дає ст. 134 КЗпП, яка передбачає вісім випадків такої відповідальності. Досить часто трапляються випадки, коли фактична шкода в разі нестачі чи зіпсування цінностей значно перевищує їх номінальну вартість. Тому ст. 135 КЗпП України передбачається підвищена матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну майну підприємства, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір. Для визначення розміру суми, що підлягає стягненню з працівника за завдану шкоду, необхідно встановити дійсний розмір шкоди. Матеріальна відповідальність – дольова відповідальність, при якій кожна особа відповідає тільки за себе і відшкодовує збитки лише у певній частині. Відшкодування працівник може здійснити шляхом внесення певної грошової суми в касу підприємства або відшкодувати збитки в натурі.

Питання самоконтролю:

1.     Що таке повна матеріальна відповідальність?

2.     Які є випадки повної матеріальної відповідальності?

3.     Що таке підвищена матеріальна відповідальність?

4.     Які розміри виплати нестачі при підвищеній матеріальній відповідальності?

5.     За якою формулою визначається розмір шкоди?

6.     Як визначається розмір матеріальної шкоди і як несеться за неї відповідальність?

7.     Як проходить процес відшкодування при внесенні працівником грошової суми?

8.     Які особливості при відшкодування у вигляді натури?

 

Тема № 12. Судовий розгляд трудових спорів.

(3 години)

План:

1.     Судовий розгляд трудових спорів.

2.     Розгляд судом спорів про поновлення на роботу.

Методичні рекомендації:

Розгляд трудових спорів проводиться в комісії по трудових спорах. Другим органом по розгляду трудових спорів є районний (міський) суд. Право на судовий захист – одна з найважливіших гарантій охорони трудових прав громадян. Тому чим доступніша можливість його використання, тим краще забезпечується законність у сфері трудових правовідносин. Безпосередньо районними судами розглядаються спори де КТС не передбачені. Подання заяви і порядок судочинства. Питання позовної давності. Основним видом трудових спорів є спори про поновлення на роботу. Відповідно до ст. 235 КЗпП. Обчислення середнього заробітку за прогаяний час.

Питання самоконтролю:

1.     Що таке судовий розгляд трудового спору?

2.     Які питання розглядають районні суди?

3.     Які питання трудових правовідносин відносяться до безпосереднього розгляду у суді?

4.     Як проходить процес подання заяви?

5.     Який строк позовної давності?

6.     Як проходить процес поновлення на роботу?

7.     Які основні положення ст. 235 КЗпП?